Brug mu­sik el­ler bil­le­der

BT - - KLUMME -

• Det kan hur­tigt bli­ve for fø­lel­ses­la­det, at ha­ve ’ den sto­re sam­ta­le’. Det kan væ­re svært at si­ge: ’ Nu vil jeg hø­re ALT om dit liv’. Brug kre­a­ti­ve me­to­der til at kom­me rundt i sam­ta­len, det bli­ver let­te­re bå­de for dig og den dø­en­de. Mu­sik, som be­ty­der no­get sær­ligt for den dø­en­de, kan sæt­te gang i sam­ta­len. Det sam­me kan bil­le­der, af op­le­vel­ser, man har haft sam­men. En god idé kan væ­re at ta­ge på ho­tel, i som­mer­hus el­ler an­det, så man slip­per hver­da­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.