Vær sam­men

BT - - KLUMME -

• Man bli­ver let fan­get i hver­dag, ar­bej­de og dag­li­ge plig­ter. Men pri­o­ritér hin­an­den. Alt det an­det kan du ind­hen­te bag­ef­ter. Husk, at det ik­ke nød­ven­dig­vis er ar­bej­det, der er det vig­tig­ste i dit liv li­ge nu. Ti­den med din nær­me­ste kom­mer al­drig igen, og den, du har, vil du værds­æt­te re­sten af dit liv. Har du dår­lig samvit­tig­hed over, at for­søm­me ar­bej­de el­ler ven­ner, så vær åben om­kring det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.