Stil ost på bor­det

BT - - MAD - Af Gi­ta Fem­høj

Fo­to Uf­fe Weng gi­fe@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk

CÆr­ke­o­lo­ger har fun­det be­vis for, at men­ne­sket helt til­ba­ge i ste­nal­de­ren var i stand til at om­dan­ne mælk til ost og der­ved gø­re lak­to­sen let­te­re for­dø­je­lig. Her­hjem­me tog oste­pro­duk­tio­nen fart un­der kong Chri­sti­an II, for­tæl­ler Bet­ti­na Buhl, mu­se­ums­in­spek­tør for Dansk Land­brugs­mu­se­um. » Kon­gen hav­de hørt, at hol­læn­der­ne var spe­ci­elt dyg­ti­ge in­den for me­je­ri. Der­for fik han hol­læn­de­re til at læ­re dan­sker­ne at om­dan­ne mælk til smør og ost, så man kun­ne op­be­va­re me­je­ri­pro­duk­ter året rundt og nem­me­re trans­por­te­re det.

At ost gik godt til brød, fandt man ud af i old­ti­den, men den­gang var osten ik­ke som den, man ken­der den i dag.

» Oste­ne var blø­de­re, og man blan­de­de dem of­te med for­skel­li­ge kryd­derur­ter el­ler øl. Ølost var fak­tisk en me­get po­pu­lær spi­se – man spi­ste sig en rus til, som man sag­de, « for­kla­rer Bet­ti­na Buhl.

Camilla Bo­je­sen- Møller spi­ser ost hver dag.

» Men jeg sør­ger al­tid for, at det bli­ver et ba­lan­ce­ret må­l­tid. Jeg spi­ser ik­ke ba­re en stor tal­ler­ken fed ost, men kom­bi­ner det med en læk­ker sa­lat el­ler an­det grønt. Jeg kan sag­tens fin­de på at la­ve en sa­lat med ge­deost og spi­se godt brød til. Det hand­ler om at spi­se lidt af det go­de og med må­de, « si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.