Drop kiro

Med tre enk­le øvel­ser kan du selv løs­ne op for din ryg og nak­ke

BT - - KROP I BALANCE -

Ken­der du det, at la­ve en plud­se­lig be­væ­gel­se og ’ Avvvv’. No­get har sat sig i klem­me i ryg­gen el­ler nak­ken? Der er man­ge år­sa­ger til, at man får hold i lænd, nak­ke el­ler ryg. Er det no­get, der of­te sker for dig, skal du ar­bej­de ho­li­stisk med fore­byg­gel­se og smerte­lin­dring. Det be­ty­der, at du skal be­væ­ge dig al­si­digt, styr­ke di­ne mus­k­ler, få styr på din søvn­hy­giej­ne og spi­se bed­re mad – og min­dre junk.

Men og­så – når du nu står midt i det – fuld­stæn­dig fast­låst, er der hjælp at hen­te. Og du be­hø­ver ik­ke be­dø­ve dig selv med smer­testil­len­de pil­ler, ind­til du kan få en tid hos din kiro­p­rak­tor. Der­i­mod kan du selv løs­ne op for de lå­ste mus­k­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.