Prak­to­ren

BT - - KROP I BALANCE -

Lå­ser din ryg og nak­ke of­te, kan en del af pro­ble­met nem­lig lig­ge i en over­fla­disk vej­rtræk­ning og et sløvt mel­lem­gulv.

Træk vej­ret

For at sta­bi­li­se­re din rygsøj­le og di­ne or­ga­ner un­der be­væ­gel­se skal du kun­ne træk­ke vej­ret he­le vej­en rundt om rygsøj­len, sam­ti­dig med at du hol­der spæn­din­gen i dit mu­skel­kor­set.

Du skal kun­ne di­ri­ge­re din vej­rtræk­ning i man­ge for­skel­li­ge ret­nin­ger, så­dan at du au­to­ma­tisk sta­bi­li­se­rer rygsøj­len un­der be­last­ning og­så ved hur­ti­ge el­ler plud­se­li­ge be­væ­gel­ser. Der­for skal du ob­ser­ve­re, hvil­ke ret­nin­ger du har let ved at træk­ke vej­ret i, og hvil­ke ret­nin­ger du ik­ke er så god til det.

Det smar­te ved selv at løs­ne op er, at dit ner­ve­sy­stem for­står, hvad der fo­re­går. I mod­sæt­ning til kiro­p­rak­to­rens ma­ni­pu­la­tio­ner så er det en ak­tiv mo­bi­li­se­ring, ik­ke en pas­siv mo­bi­li­se­ring, du la­ver, når du selv løs­ner op. Det mind­sker ri­si­ko­en for, at ner­ver el­ler mus­k­ler ’ sæt­ter sig fast’ igen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.