Mord og myl­der

Isa­bel Al­len­de for­sø­ger sig med en spæn­dings­ro­man uden spæn­ding. Al­li­ge­vel er det en god bog

BT - - BOG- FIX - Me­ret­he Re­in­holdt

kul­tur@ ber­ling­s­ke. dk

Ss­køn­lit­terær kol­lek­tivro­man med et myl­der af sam­men­sat­te per­so­ner og som et næn­somt spy­digt po­rtræt af det fri­sin­de­de og kunst­ne­ri­ske San Fran­ci­sco, kan man for­dy­be sig i et un­der­hol­den­de og ud­søgt be­skre­vet uni­vers. Som så­dan er ’ Rip­per’ en frem­ra­gen­de ro­man, kun skæm­met af en let­te­re kli­ché­fyldt tju­bang- slut­ning.

Rol­le­spil­let ’ Rip­per’

Hand­lin­gen er som føl­ger: Aman­da Martín er en nør­det 17- årig pi­ge, hvis bed­ste ven er mor­fa­ren Bla­ke Ja­ck­son og en barn­dom­skam­me­rat, som hun tror, hun skal gif­tes med, selv om han ik­ke ved det og i øv­rigt og­så har en kæ­re­ste. Aman­da bru­ger en hel del af sin tid på en in­ter­na­tio­nal in­ter­net­grup­pe, der spil­ler rol­le­spil­let ’ Rip­per’, hvor ho­ved­for­må­let er at fæl­de se­ri­e­mor­de­ren Ja­ck the Rip­per.

Da en ræk­ke grim­me drab hær­ger San Fran­ci­sco – mord som Aman­das gud­mor, den TV- kend­te astro­log Ce­le­ste Roko, i øv­rigt har for­ud­set – be­slut­ter grup­pen sig for at ka­ste sig over vir­ke­lig­he­dens ef­ter­forsk­ning frem for den vir­tu­el­le. Det gi­ver på fle­re må­der god me­ning, ik­ke mindst for­di Aman­das far, Bob Martín, er kri­mi­nal­in­spek­tør og me­re el­ler min­dre ufor­va­ren­de kan bi­dra­ge med op­lys­nin­ger fra sa­gen.

Da Aman­das mor, he­a­le­ren In­di- ana Ja­ck­son, for­svin­der, ta­ger hver­da­gen en ny drej­ning, og hi­sto­ri­en hand­ler ho­ved­sa­ge­lig om de uger og må­ne­der, der gik for­ud for bort­fø­rel­sen.

Det er man­ge ste­der dybt un­der­hol­den­de læs­ning, og ro­ma­nen an­be­fa­les til tro­fa­ste Al­len­de- læ­se­re og folk, der el­sker ba­rok­ke be­skri­vel­ser af folk og fæ. Inkar­ne­re­de kri­milæ­se­re til­rå­des at fin­de an­dre græs­gan­ge. El­ler åb­ne de­res læ­se­felt mod nye ho­ri­son­ter. Ti­tel: Rip­per. For­fat­ter: Isa­bel Al­len­de. Si­der: 416. Pris: 300 kr. For­lag: Gyl­den­dal.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.