’ Jeg har en bizar mu­siks­mag’

TV2s valg­vært Mor­ten Re­sen er skizof­ren, når det kom­mer til mu­sik

BT - - BOG- FIX - Hen­ning Hø­eg Fo­to Claus Bech Hvad lyt­ter du til for ti­den? Hvad er din ynd­lings­mu­sik? Hvad har du se­ne­st set i bi­o­gra­fen? Hvad er din fa­vo­rit­film? Hvil­ken kon­cert har du se­ne­st væ­ret til? Hvad er din fa­vo­rit­kon­cert? Hvad ser du al­tid i tv? Hvad se

ho­eg@ bt. dk bord. Den har få­et så go­de an­mel­del­ser, at jeg blev nødt til at kø­be den. Nu hå­ber jeg ba­re, at den er en smu­le bed­re end ’ Sto­ner’, som jeg og­så køb­te ef­ter at ha­ve læst den ene go­de anmeldelse ef­ter den an­den. Dér var jeg ved at ero­de­re lang­somt... « » Jeg er to­talt på top­pen over det nye al­bum fra Uli­ge Num­re. Når jeg først ka­ster min kær­lig­hed på et al­bum, så hø­rer jeg det no­gen­lun­de non­stop et par må­ne­der i træk. Dér er jeg li­ge nu med Uli­ge Num­re. ’ Os Idi­o­ter’ er et kæm­pe­hit, der lug­ter lidt af Ga­so­lin. Så har jeg genop­li­vet min kær­lig­hed til Mikael Simp­son, Frit­hjof Toks­vig og Jør­gen Let­hs spo­ken word pro­jekt ’ Vi sid­der ba­re her’, ef­ter jeg var til kon­cert med dem for et par uger si­den. Ef­ter­føl­gen­de blev jeg nødt til at kø­be al­le de­res al­bum på vi­nyl og­så. In­klu­si­ve in­stru­men­ta­lud­ga­ven. Det kan no­get. « » Hm­mm... Jeg har en lidt bizar mu­siks­mag, der stræk­ker sig fra Def Lep­pard i øst over Je­an Mi­chel Jar­re i mid­ten til Jo­hn Col­tra­ne i vest. Jeg har la­vet ra­dio i man­ge år, må­ske er det der­for, jeg er lidt skizof­ren i min til­gang til mu­sik. Jeg lyt­ter til me­get mu­sik. Rig­tig me­get... Og det er of­test mig, der står for mu­sikquizzer­ne på ar­bej­det. Hvil­ket min­der mig om, at jeg skal ha’ la­vet en til på fre­dag. « » Det er læn­ge si­den, jeg har væ­ret i bif­fen. Den se­ne­ste film, jeg så, var vist no­get så høj­kul­tu­relt som ’ Min Søsters Børn og guld­gra­ver­ne’ med mi­ne un- Diplom­ud­dan­net ana­ly­tisk jour­na­list. • ’ Go’ Mor­gen Dan­mark’, ’ Voi­ce’, ’ Ka­ta­pult’, ’ DRs sto­re ju­les­how’. • Vært i ’ Test dit valg’ – der sen­des på TV2 man­dag kl. 20. ger. No­get så sjæl­dent som en fa­mi­lie­film, der fak­tisk var ok sjov. Bl. a. tak­ket væ­re Ras­mus Bo­toft. « » ’ God­fat­her’- tri­lo­gi­en er næ­sten for klas­sisk at næv­ne, men det er kunst på højt ni­veau. ’ He­at’ og ’ Ca­si­no Roy­al’ er to actionfilm, man al­tid kan ven­de glad til­ba­ge til på en regn­fuld søn­dag. Og så har ’ Mid­night Express’ og­så al­tid haft en stor plads i mit hjer­te. « » Def Lep­pard på Es­b­jerg Ro­ck­festi­val – og ’ Vi sid­der ba­re her’ på Bre­men. « » Jeg har væ­ret til man­ge fan­ta­sti­ske kon­cer­ter på Roskil­de. Rob­bie Wil­li­ams på Grøn Sce­ne, Su­e­de og Oa­sis, Aeros­mith sam­men med 90.000 an­dre og Dizzy Mizz Lizzy i stor­heds­ti­den. Roskil­de har klart gi­vet mig de stør­ste kon­cer­top­le­vel­ser. « » Nyhe­der, nyhe­der og nyhe­der. Jeg er nyheds­junkie og har vel nok no­get nær Dan­marks stør­ste da­ta­for­brug, for­di jeg al­tid ser el­ler hø­rer News, når jeg er på far­ten. « » Ik­ke rig­tig no­get. Jeg har ik­ke en aver­sion mod re­a­li­ty el­ler an­det. Selv­føl­ge­lig er der pro­gram­mer, jeg sy­nes bed­re om end an­dre. Hvis no­get er vir­ke­lig dår­ligt, bru­ger jeg det som pro­fes­sio­nel in­spira­tion til, hvad jeg i hvert fald ik­ke skal gø­re... «

We­e­kend - 13.06.2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.