Brø­let KRYDSERMISSIL

Ven­stre­mand sen­der mis­sil mod egen po­li­tik, me­ner fi nans­mi­ni­ste­ren

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk

KRI­TIK AF NUL­VÆKST

Ven­stres tid­li­ge­re so­ci­al­ord­fø­rer Eyvind Ves­sel­bo ret­ter nu en søn­der­lem­men­de kri­tik mod sit eget par­tis øko­no­mi­ske po­li­tik.

Her har vi en pro­mi­nent ven­stre­mand, der sen­der et krydsermissil helt ind i cen­tral­ner­ve­sy­ste­met på Ven­stres øko­no­misk po­li­tik. Han gør gæl­den­de, at de­res po­li­tik ik­ke hæn­ger sam­men – dy­best set, at de har no­get at skju­le. «

Eyvind Ves­sel­bo genop­stil­ler jo ik­ke. Er han ik­ke ved at væ­re en pe­ri­fer per­son i Ven­stre?

» Tvær­ti­mod har han vel sin fri­hed til at si­ge sandheden, i ste­det for dem, der er nødt til at tæn­ke på de­res kar­ri­e­rer. Han er og­så Ven­stres tid­li­ge­re so­ci­al­ord­fø­rer, og når han rå­ber vagt i ge­vær, er det en al­vor­lig sag. «

Tror du, at an­dre Ven­stre­folk er eni­ge, men ik­ke tør si­ge det?

» Vi har jo tid­li­ge­re hørt, at Ven­stre­folk har svært ved at for­kla­re væl­ger­ne, hvor­dan det hæn­ger sam­men, for­di de ik­ke har få­et no­get sam­let bud fra par­tiets le­del­se. Grund­læg­gen­de må det væ­re svært at over­be­vi­se folk om sam­men­hæn­gen i no­get, der for­bli­ver hem­me­ligt. Min ad­var­sel er: Tænk jer grun­digt om, in­den I våg­ner op den 19. ju­ni og skal le­ve med kon­se­kven­ser­ne uden at ha­ve få­et sandheden. «

Der er ri­ge­ligt råd

Me­ner du li­ge­som Thor­ning, at nul­vækst er et far­ligt eks­pe­ri­ment?

» Vi har i hvert fald al­drig før prø­vet at nulstil­le alt, hvad der er fæl­les – vel vi­den­de, at der kom­mer fl ere æl­dre, og at vo­res sy­ge­hu­se har brug for en an­svar­lig fi nan­si­e­ring. «

Er det vir­ke­lig så­dan, at den off ent­li­ge sek­tor skal vok­se og vok­se, til den når over 100 pct.?

» Nej, for iføl­ge vo­res øko­no­mi­ske pla­ner, kom­mer den pri­va­te vækst til at bli­ve så kraft ig, at der ri­ge­ligt er råd til, at den off ent­li­ge sek­tor vok­ser, uden at den kom­mer til at fyl­de me­re, end den gør i dag. Vi har råd til lidt fl ere off ent­ligt an­sat­te, men vi vil få over 100.000 fl ere pri­va­te an­sat­te, for­di væk­sten bli­ver så stærk. «

Ro­de­bu­tik

Men der har fak­tisk væ­ret mi­nus­vækst i man­ge dan­ske kom­mu­ner i je­res re­ge­rings­tid?

» Vi har måt­tet ryd­de op i en øko­no­misk ro­de­bu­tik. Vi var tæt på at bli­ve sat un­der ad­mi­ni­stra­tion af EU pga. de sto­re un­der­skud, vi hav­de få­et un­der bor­ger­lig le­del­se. Så vi har kørt øko­no­mi­en stramt, men sam­let set er der ble­vet stør­re øko­no­misk rå­de­rum. «

Hvem me­ner du Ve­stres nul­vækst vil gå mest ud over?

» Sund­heds­væs­net, æl­dreplej­en og in­ve­ste­rin­ger­ne i fem­ti­den. Og de sva­ge­ste, der har det svæ­rest, har grund til be­kym­ring, « si­ger Cory­don. Ven­stres tid­li­ge­re so­ci­al­ord­fø­rer Eyvind Hes­sel­bo er kri­tisk over for sit eget par­tis po­li­tik an­gå­en­de nul­vækst

i den of­fent­li­ge sek­tor, og det er me­get be­mær­kel­ses­vær­digt, me­ner fi­nans­mi­ni

ster Bjar­ne Cory­don ( S).

Fo­to: Keld Navn­toft, Erik Ref­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.