Rødt chok: El­bæk tru­er med at væl­te Thor­ning

BT - - NYHEDER - Kar­ker@ bt. dk

Me­nings­må­lin­ger­nes høj­desprin­ger, Al­ter­na­ti­vets Uff e El­bæk, tru­er nu med at væl­te en kom­men­de Thor­ning- re­ge­ring. Uff e El­bæk vil ik­ke ude­luk­ke et mistillidsvotum til Thor­ning, hvis hun fø­rer en po­li­tik, der går imod Al­ter­na­ti­vets grund­vær­di­er, si­ger han til Al­tin­get. dk.

Hidtil har den fl in­ke og med­gø­r­li­ge Uff e El­bæk ik­ke væ­ret sær­lig kon­kret om an­det end kli­ma- og mil­jøspørgs­mål, men og­så fl ygt­nin­ge- og ind­van­drer­po­li­tik­ken er en ’ grund­vær­di’ for Al­ter­na­ti­vet, op­ly­ser han nu. Og så kan Hel­le Thor­ning- Sch­midt nemt kom­me i klem­me med So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes ud­læn­din­gepo­li­tik, som, hæv­der hun, er skrær­pet i for­hold til VKre­ge­rin­gens.

Uff e El­bæk kal­der re­to­rik­ken om fl ygt­nin­ge for ’ be­skæm­men­de’ og øn­sker, at Dan­mark del­ta­ger i en fæl­les asyl­po­li­tik i EU. Det er stik imod de sto­re par­ti­er So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, DF og Ven­stre, som øn­sker, at Dan­mark skal fø­re sin egen asyl­po­li­tik. Uff e El­bæk vil ik­ke af­vi­se, at Al­ter­na­ti­vet kan stem­me for et mistillidsvotum til Thor­ning, hvis hen­des po­li­tik går stik imod det nye par­tis ker­ne­vær­di­er:

» Det kan man da sag­tens fo­re­stil­le sig. Det er ind­til vi­de­re en fi ktiv dis­kus­sion, men hvis vo­res vær­di­er bli­ver ud­for­dret for me­get, er vi ik­ke med. Så en­kelt er det, « si­ger Uff e El­bæk.

Hel­le Thor­ning- Sch­midt skal ik­ke nød­ven­dig­vis reg­me med støt­te fra Uf­fe El­bæk og hans par­ti­fæl­ler.

Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.