18. JU­NI

BT - - NYHEDER -

Fi­nans­mi­ni­ster Bjar­ne Cory­don ( S) rå­ber på den bag­grund vagt i ge­vær, og kal­der det et ’ krydsermissil mod Løk­kes po­li­tik’.

Det er Ven­stres nul­vækst i den off ent­li­ge sek­tor, der med seks da­ge til val­get får Eyvind Ves­sel­bo til at fa­re til ta­ster­ne. Han skri­ver på Fa­ce­book:

» Lad os dis­ku­te­re ud fra fak­ta og ær­lig­hed. Hvil­ke kon­se­kven­ser vil nul­vækst få for hver­da­gen for bør­ne­ne, for de han­di­cap­pe­de, for de sy­ge, for de sva­ge æl­dre, for de ud­sat­te grup­per, for de ud­sat­te fa­mi­li­er, for dag­in­sti­tu­tio­ner­ne og for un­der­vis­nin­gen i sko­ler­ne?. Det bur­de de sid­ste da­ge i valg­kam­pen dre­je sig om. «

» Det er en dybt al­vor­lig sag for Ven­stre, at han skri­ver så­dan, « si­ger fi nans­mi­ni­ster Bjar­ne Cory­don til BT.

» Vi har og­så lej­lig­heds­vis ue­nig­hed in­ter­nt hos So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. Men det er jo ty­pisk ud­valg­te hjør­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.