OP­GØR OM UD­LÆN­DIN­GE OG OM LØK­KES TRO­VÆR­DIG­HED ’’

BT - - DEBAT - Vo­res de­mo­kra­ti skal ple­jes hver dag

Det hår­de skyts er sat ind. Det sam­me er nervø­si­te­ten, for det er nu, det gæl­der. Mag­ten de næ­ste fi re år er på spil. Lars Løk­ke har skru­et bis­sen på og vi ser ten­den­ser på den gam­le, hid­si­ge Løk­ke, der ik­ke vil­le kon­fron­te­res med sin la­ve tro­vær­dig­hed på TV2. Hel­le Thor­ning- Sch­midt for­sø­ger at hol­de den kæk­ke stil, men må og­så mod­ta­ge hår­de træff ere. I de to se­ne­ste tv­du­el­ler har stats­mi­ni­ste­ren ik­ke haft sam­me over­skud, som i be­gyn­del­sen af valg­kam­pen. Hun er blandt an­det ble­vet hårdt an­gre­bet på ud­læn­din­ge­om­rå­det, der er et af de em­ner, der tra­di­tio­nelt kan af­gø­re valg. FLYGT­NIN­GE, IND­VAN­DRING, ASYL, in­te­gra­tion og ghet­to- pro­ble­mer er hver for sig sto­re og kom­pli­ce­re­de pro­ble­mer, der kræ­ver sep ara­te løs­nin­ger. I den dan­ske valg­kamp blan­des det he­le dog sam­men i én stor pæ­re­væl­ling un­der den li­det fl at­te­ren­de over­skrift ’ de frem­me­de’. Det ska­ber ri­si­ko­en for, at det for fl er­tal­let af væl­ger­ne frem­står som ét stort pro­blem. Det har blå blok ta­get ad no­tam, og de har læn­ge be­trag­tet det som et op­lagt trum­fk ort, de kun­ne hi­ve frem. Det gjor­de de så for en lil­le uges tid si­den. I for­læn­gel­se af sa­la­fi st- tos­sen, der på TV2 svi­ne­de den dan­ske grund­lov og op­for­dre­de dan­ske mus­li­mer til at boy kot­te val­get, ind­led­te Løk­ke og co. et an­greb på det, de bor­ger­li­ge kal­der re­ge­rin­gens lem­pe­li­ge ud­læn­din­gepo­li­tik. Det kan væ­re grun­den til, at blå blok har stop­pet ned­t­u­ren og nu i man­ge må­lin­ger er stør­re end Thor­ning og co. AT VEN­STRE ME­NER, at ud­læn­din­ge­spørgs­må­let i dén grad kan væ­re med til at gi­ve dem valgsej­ren, kan man se i den me­get hår­de re­ak­tion mod Dansk Industri ( DI), der jo tra­di­tio­nelt er al­li­e­ret med Ven­stre. DIs di­rek­tør Kar­sten Dybvad hav­de skre­vet en kro­nik, hvor han ar­gu­men­te­re­de for me­re uden­land­sk ar­bejds­kraft til Dan­mark, og han lan­ge­de sam­ti­dig ud eft er to­nen i ud­læn­din­ge­de­bat­ten. Den ’ oft e ne­ga­ti­ve’ om­ta­le be­ty­der no­get for ud­læn­din­ges lyst til at kom­me til Dan­mark for at ar­bej­de, me­ner DI. Hold­nin­gen blev kraft igt imø­de­gå­et af Ven­stres Martin Ge­ert­sen, der be­skyld­te DI for at ha­ve ’ en klap for øjet’. Lur mig, om Ven­stres hold­ning eft er et valg ik­ke bli­ver no­get me­re nu­an­ce­ret, men midt i valg­kam­pens af­gø­ren­de fa­se tør de gan­ske en­kelt ik­ke an­det end at kø­re den hår­de re­to­rik, når det gæl­der ’ de frem­me­de’.

SPØRGS­MÅ­LET ER SÅ,

om de­bat­ten Olav Skaa­ning Andersen,

OLE BIRK OLE­SEN re­elt får den be­tyd­ning, som Ven­stre hå­ber på? Ved tid­li­ge­re valg vil­le en mas­siv fo­ku­se­ring på fl ygt­nin­ge og ind­van­dring ha­ve væ­ret en re­gu­lær ’ game- chan­ger’, for­di So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne i man­ge år ik­ke var på linje med de­res eg­ne væl­ge­re i det spørgs­mål. Man­ge ar­bej­der- og funk­tio­nær­stem­mer gik i ste­det til den blå blok, især Dansk Fol­ke­par­ti. Det har Thor­ning og co. lært af, og de har - trods in­tern mod­stand - kørt en hård fl ygt­nin­geog ind­van­drings­po­li­tik, som sag­tens kan for­veks­les med den, der tid­li­ge­re blev prak­ti­se­ret af en bor­ger­lig re­ge­ring. DER­FOR ER BLÅ bloks hår­de an­greb på Thor­ning og den nu­væ­ren­de re­ge­ring ik­ke par­tout lig med, at væl­ger­ne strøm­mer over til Ven­stre og re­sten af den bor­ger­li­ge blok. Det kan fl yt­te no­get, men det kan bli­ve ud­lig­net af to ting. At So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne fak­tisk har fl yt­tet sig over på på den fl øj, der prak­ti­se­rer en skarp ud­læn­din­gepo­li­tik. Og at Lars Løk­kes per­son­li­ge tro­vær­dig­hed er så be­la­stet, at det skræm­mer for man­ge kvin­de­li­ge væl

ge­re væk. DEL­TAG I DE­BAT­TEN på blogs. bt. dk/ olavskaa­nin­gan­der­sen

8. ju­ni:

31 kom­men­ta­rer

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.