BTs le­der 10. ju­ni: ’ Den bund­lø­se valg­kamp’

BT - - DEBAT - BARNAGTIGT MUDDERKAST Kom­men­tar på bt. dk/ le­der 10. ju­ni

Hel­le

Det er en us­ma­ge­lig må­de at fø­re valg­kamp på. Det gi­ver ik­ke folk lyst til at stem­me, og man skul­le me­ne, at det var voks­ne men­ne­sker, der sad på Bor­gen. Det er mud­der­kast­ning over en kam. Jeg spør­ger mig selv, om de over­ho­ve­det kan le­de et land.

læs he­le le­de­ren på bt. dk/ le­der

pas­ser ind i især ra­di­kal ide­o­lo­gi og sam­funds­syn samt So­ci­al­de­mo­krat er­nes ak­tu­el­le magt­be­gær. Alt det­te er set før, men det vi­ser klart, at DRs re­dak­tion er en po­li­tisk ak­tør med en klar po­li­tisk agen­da.

V I VALG­KAMP SI­DEN 2011

H. F.

Kom­men­tar på bt. dk/ le­der 10. ju­ni Ven­stres ban­ner på Crow­ne Pla­za ho­tel­let var us­ma­ge­ligt. Ven­stre har kørt valg­kamp si­de 2011, og det er med hjælp fra BT. Løft ebrud og grøn­ne sko­ve har de bor­ger­li­ge få­et lov til at rå­be. Så hvis ik­ke Ven­stre får sin po­li­tik 100 pct. gen­nem­ført, er det vel og­så løft ebrud.

Sta­ti­stik er som be­kendt en med­gø­r­lig stør­rel­se, og be­lært af S- SFs luft ige øn­sker i 2011 er det få løft er, der præ­ger den­ne valg­kamp. For­stå­e­ligt nok, men det er in­der­ligt be­kla­ge­ligt, hvis al­ter­na­ti­vet til kon­kre­te løft er er an­greb på mod­par­ten. Mag­ten skal vin­des med al­le mid­ler, og in­gen har no­gen­sin­de på­stå­et, at po­li­tik er en skøn­heds­kon­kur­ren­ce, men det er fat­tigt, når vej­en går over til­svi­ning af per­so­nen. Ven­stre sat­te i april et ban­ner om S- løf­te­brud op på Crow­ne Pla­za. DSU har la­vet en pla­kat, hvor Løk­ke sid­der på et øl­b­jerg. Fo­to: Si­mon Læs­søe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.