THOR­NING BANK

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk Uf­fe Jør­gen­sen Od­de

GALLUP

ufjo@ bt. dk

Stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt slår Ven­stres for­mand Lars Løk­ke på 11 om­rå­der ud af 18 i en stor me­nings­må­ling, TNS Gallup har la­vet for BT.

Vig­tigst af alt slår Thor­ning Løk­ke på spørgs­må­let, der ly­der: ’ Hvem er bedst eg­net til at le­de lan­det ef­ter næ­ste valg?’ 45 pct. si­ger Hel­le Thor­ning, 36 pct. si­ger Lars Løk­ke.

Hen­des tro­vær­dig­hed er tårn­høj i for­hold til Løk­kes. 45 pct. me­ner, hun er mest tro­vær­dig, mens kun 16 pct. sy­nes, Løk­ke er mest tro­vær­dig. Selv blandt Ven­stres eg­ne væl­ge­re me­ner 9 pct., at Thor­ning er mest tro­vær­dig, og 44 pct. sva­rer ’ in­gen for­skel’.

Thor­ning har des­u­den bedst føling med dan­sker­nes hver­dag, hun har vi­sio­ner, folk kan iden­ti­fi­ce­re sig med, og hun er klart mest sym­pa­tisk. 46 pct. sy­nes, hun er mest sym­pa­tisk, og kun 17 pct. pe­ger på Lars Løk­ke.

Lars Løk­ke Ras­mus­sen er der­i­mod mest fag­ligt kom­pe­tent, me­ner 32 pct. mod 28 pct., der pe­ger på Thor­ning.

Han er og­så bedst til at hånd­te­re Dan­marks øko­no­mi, han har den bed­ste ud­læn­din­ge- og in­te­gra­tions­po­li­tik og de stær­ke­ste po­li­ti­ske vi­sio­ner.

Nu me­ner de ad spurg­te jo, at Thor­ning er bedst til at le­de lan­det?

» Jeg vil sta­dig me­ne, at hvis jeg frit kun­ne væl­ge mel­lem de to be­døm­mel­ser, vil­le jeg helst ha­ve de tal, Lars har få­et. Det er de helt rig­ti­ge om­rå­der, han slår Thor­ning på. Jeg ar­bej­der sam­men med ham hver dag. Der er in­gen tvivl om, at han er den dyg­tig­ste po­li­ti­ske hånd­vær­ker, han vil gø­re det ut­ro­ligt godt, og at han ved, hvad han vil med Dan­mark, « si­ger In­ger Støj­berg. Hvem har de stær­ke­ste po­li­ti­ske vi­sio­ner? Hvil­ken af kan­di­da­ter­nes ud­læn­din­ge- og in­te­gra­tions­po­li­tik er du mest enig i? Hvem har bedst føling med er­hvervs­li­vet?

Hvem er mest fag­ligt kom­pe­tent?

Hvem vil du helst drik­ke en øl med? Hvem er bedst til at sik­re en stærk fol­ke­sko­le? Hvem er bedst til at sik­re et stærkt sund­heds­væ­sen?

SØN­DAG 14. JU­NI 2015 Hvem er bedst til at hånd­te­re Dan­marks øko­no­mi? Hvil­ken af kan­di­da­ter­nes po­li­ti­ske vi­sio­ner kan du bedst iden­ti­fi­ce­re dig med?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.