’’

BT - - NYHEDER - In­ger Støj­berg ( V)

De helt rig­ti­ge om­rå­der

I den me­re mun­tre af­de­ling er det Lars Løk­ke Ras­mus­sen, dan­sker­ne helst vil drik­ke en øl med. Men skul­le de på fe­rie med én af dem, skul­le det væ­re Hel­le Thor­ningS­ch­midt. Lars Løk­ke vin­der i alt det vig­tig­ste. Han er mest fag­ligt kom­pe­tent

Ven­stres po­li­ti­ske ord­fø­rer In­ger Støj­berg er godt til­freds med un­der­sø­gel­sen, selv om Hel­le Thor­ning- Sch­midt umid­del­bart lig­ner en vin­der:

» Ja­men Lars Løk­ke vin­der da i alt det vig­tig­ste. Han er mest fag­ligt kom­pe­tent, han er bedst til at sty­re Dan­marks øko­no­mi, han har de stær­ke­ste po­li­ti­ske vi­sio­ner og den bed­ste ud­læn­din­ge- po­li­tik. Det er da no­get vig­ti­ge­re end hvem, man ger­ne vil på fe­rie med. « Hun for­kla­rer, at ‘ det har hi­sto­risk væ­ret så­dan, at de bor­ger­li­ge par­ti­er har væ­ret op­fat­tet som nog­le, der gik me­re op i at ha­ve styr på øko­no­mi­en.’

Og der­for vin­der Løk­ke det spørgs­mål, me­ner hun.

» Men jeg sy­nes, at vi me­get stærkt og ty­de­ligt har mod­be­vist det. Jeg op­le­ver egent­lig og­så, at man­ge dan­ske­re de­ler den op­fat­tel­se. «

Løk­ke er til gen­gæld me­re ‘ fag­ligt kom­pe­tent’ og har og­så stør­re po­li­tisk er­fa­ring - er Hel­le Thor­ning- Sch­midt for grøn?

» Det er rig­tigt, at han har væ­ret po­li­ti­ker i me­get lang tid, men jeg tæn­ker, at re­sul­ta­ter­ne er vig­ti­ge­re end an­cien­ni­te­ten. Thor­nings re­sul­ta­ter ta­ler for sig selv. Han har in­tet at la­de hen­de hø­re, når det kom­mer til, hvem der er mest kom­pe­tent, « si­ger Ma­ja Pan­du­ro.

Folk vil og­så hel­le­re drik­ke en øl med Løk­ke?

» Det kan an­be­fa­les at drik­ke en øl med Hel­le. Jeg har ik­ke druk­ket øl med Lars, så jeg kan ik­ke sam­men­lig­ne. Men det er ik­ke et selv­stæn­digt mål for os, at folk skal ha­ve lyst til at drik­ke øl med hen­de, « si­ger Ma­ja Pan­du­ro.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.