El­bæk fø­rer fed valg­kamp

BT - - NYHEDER - Uf­fe Jør­gen­sen Od­de ufjo@ bt. dk An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk Jonas Da­hl, grup­pe­for­mand i SF

OPTUR

Al­ter­na­ti­vets le­der, Uf­fe El­bæk, har kla­ret sig mar­kant bed­re i den igang­væ­ren­de valg­kamp end vi­ce­stats­mi­ni­ster Mor­ten Øster­gaard ( R).

Der­med fort­sæt­ter op­tu­ren for Uf­fe El­bæk og det nystif­te­de par­ti, som eks­per­ter for få må­ne­der si­den el­lers døm­te ude. Det vi­ser en må­ling, som TNS Gallup har la­vet for BT.

I må­lin­gen lig­ger Uf­fe El­bæk på en sjet­te­plads med 16 pct. af stem­mer­ne, når man spør­ger, hvil­ken par­ti­le­der der har kla­ret sig bedst i valg­kam­pen ind­til vi­de­re. Mens Mor­ten Øster­gaard lig­ger på en ni­en­de­plads med fi­re pct. af stem­mer­ne.

Mor­ten Øster­gaard slår kun Kri­sten­de­mo­kra­ter­nes Stig Gren­nov, der lig­ger sidst på li­sten.

Be­døm­mel­sen kom­mer i for­læn­gel­se af en lang ræk­ke må­lin­ger, der vi­ser at De Ra­di­ka­le har mi­stet væl­ge­re, si­den Mor­ten Øster­gaard tog over ef­ter Mar­gret­he Ves­ta­ger

an­sker­ne me­ner og­så, Uf­fe El­bæk har gjort det bed­re i valg­kam­pen end bå­de SF- for­mand Pia Ol­sen Dyhr og K- for­mand Sø­ren Pa­pe Poul­sen.

Den ra­di­ka­le bund­pla­ce­ring slår ik­ke par­tiets me­nings­må­lings­ord­fø­rer, An­dreas Ste­en­berg, ud:

» Vi sy­nes alt­så, Mor­ten Øster­gaard har gjort det rig­tig godt og ført en fan­ta­stisk valg­kamp, hvor vi har frem­lagt mas­ser af po­li­tik, bl. a. om la­ve­re skat på ar­bej­de, grøn omstil­ling og so­ci­al ind­sats, og det har han gjort med fol­ke­tings­grup­pens op­bak­ning, « si­ger han.

Har I i vir­ke­lig­he­den lig­get kun­stigt højt un­der Ves­ta­ger og er kom­met ned på et na­tur­ligt le­je?

» Nej, vi vil helst ha­ve så man­ge stem­mer som mu­ligt og bli­ve tun­gen på vægtskå­len i en ny re­ge­ring. Vi har prø­vet at sæt­te dags­or­de­nen, og så må vi ba­re hå­be det bed­ste, « si­ger An­dreas Ste­en­berg.

Hos SF og Dansk Fol­ke­par­ti er man godt til­fred­se med de­res eg­ne par­ti- bos­sers pla­ce­rin­ger på li­sten, men løf­ter sam­ti­dig på ka­sket­ten over Uf­fe El­bæks be­drift:

» Jeg tror, at der er man­ge, som har et øn­ske om, at der skal ske no­get helt nyt i po­li­tik, og det står Uf­fe for. Det må man respek­te­re­re, « si­ger Jonas Da­hl, grup­pe­for­mand i SF, der me­ner, at for­mand Pia Ol­sen Dyhrs pla­ce­ring skal for­kla­res med, at ‘ hun er ny i det her sel­skab.’

» Det er op­løf­ten­de tal, « si­ger han.

Til­lok­ken­de til­tag

Dansk Fol­ke­par­tis grup­pe­for­mand, Pe­ter Skaarup, er hel­ler ik­ke over­ra­sket over, at Uf­fe El­bæk lig­ger så lunt i svin­get, som han gør: » Han er kom­met med til­lok­ken­de til­tag, og jeg har da selv

. væ­ret helt fri­stet af at stem­me på Al­ter­na­ti­vet, hvis vi kan få en 30 ti­mers ar­bejds­u­ge. Det ly­der sør­me godt. Spørgs­må­let er ba­re, om vi har råd til det. Det er jo li­ge det. Men hans po­pu­la­ri­tet skyl­des nok de man­ge ga­ver, « si­ger Pe­ter Skaarup.

Han pe­ger på, at den ra­di­ka­le ni­en­de­plads kan skyl­des par­tiets tab af den vold­somt po­pu­læ­re Mar­gret­he Ves­ta­ger, der sid­ste år for­lod dansk po­li­tik til for­del for en kom­mis­sær­post i EU.

» Hvis Mar­gret­he Ves­ta­ger hav­de væ­ret ra­di­kal le­der i dag, så tror jeg ik­ke, at vi hav­de haft den si­tu­a­tion, « si­ger Pe­ter Skaarup og hen­vi­ser til, at Ves­ta­ger nok vil­le ha­ve væ­ret bed­re til at ‘ si­ge fra over for So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes po­li­tik’, og at Det Ra­di­ka­le Ven­stre ik­ke har ‘ trå­dt nok i ka­rak­ter’, når det hand­ler om, hvad par­ti­et har be­dre­vet si­den sid­ste valg.

30

20

10

0

SØN­DAG 14. JU­NI 2015

Kil­de: TNS Gallup for BT. Un­der­sø­gel­sen er gen­nem­ført 10. til 12. ju­ni og er ba­se­ret på Gal­lupForum- we­bin­ter­view med 1.094 re­præ­sen­ta­tivt ud­valg­te væl­ge­re lan­det over på 18 år el­ler der­over. Fo­to: Hen­ning Bag­ger, Jens Thay­sen, Keld Navn­toft og Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.