VALG 2015 Valg­kamp - da­gen i går

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk

SØN­DAG 14. JU­NI 2015

WIL­DERS

Den hol­land­ske is­lam­kri­ti­ker Ge­ert Wil­ders an­kom til Fol­ke­mø­det i Al­lin­ge på Born­holm fulgt af seks mo­tor­cy­kel­be­tjen­te, to bi­ler fyldt med PET- folk og des­u­den ob­ser­ve­ret af po­li­ti­et fra søsi­den.

» Vi er for to­le­ran­te over for folk, som er in­to­le­ran­te over for os. I Nazi- Tys­kland be­gik et få­tal for­bry­del­ser­ne, men et fl er­tal til­lod, at det ske­te. Vi kan ik­ke se stil­tien­de til, mens is­lam æder vo­res fri­hed, « sag­de Ge­ert Wil­ders, mens Jyl­lands- Po­stens ud­lands­re­dak­tør Flem­m­ing Ro­se sat­te spørgs­måls­tegn ved, om man kan kæm­pe for yt­rings­fri­hed sam­ti­dig med, at man vil ha­ve Kor­a­nen for­budt.

Lars Løk­ke Ras­mus­sen vil ud­pe­ge en ’ respek­te­ret per­son’ til at gen­tæn­ke Dan­marks uden­rigs­po­li­tik, hvis han vin­der val­get.

» Hvis jeg bli­ver stats­mi­ni­ster, vil jeg be­de en er­fa­ren, respek­te­ret per­son med in­ter­na­tio­nalt ud­syn om at gi­ve sit sam­le­de stra­te­gi­ske bud på en ko­or­di­ne­ring el­ler en samtænk­ning af for­svar­spo­li­tik­ken, uden­rigs- og sik­ker­heds­po­li­tik­ken, han­delspo­li­tik­ken og bi­stand­s­po­li­tik­ken, « si­ger han.

Uden­rigs­mi­ni­ster Martin Li­de­gaard ( R) kal­der det ’ plat’ og ’ ab­surd’.

» Det min­der om den­gang, Anders Fogh Ras­mus­sen ud­pe­ge­de Bjørn Lom­borg til at de­sig­ne Dan­marks kli­ma­po­li­tik. Det er helt ab­surd, og jeg sy­nes nær­mest, det er at dri­ve plat på uden­rigs­po­li­tik­ken, « si­ger Martin Li­de­gaard til TV2 News.

Ven­stres tid­li­ge­re so­ci­al­ord­fø­rer Eyvind Ves­sel­bo kri­ti­se­rer Ven­stres nul­vækst på Fa­ce­book: » Lad os dis­ku­te­re ud fra fak­ta og ær­lig­hed. Hvil­ke kon­se­kven­ser vil nul­vækst få for hver­da­gen for bør­ne­ne, for de han­di­cap­pe­de, for de sy­ge, for de sva­ge æl­dre, for de ud­sat­te grup­per, for de ud­sat­te fa­mi­li­er, for dag­in­sti­tu­tio­ner­ne og for un­der­vis­nin­gen i sko­ler­ne? Det bur­de de sid­ste da­ge i valg­kam­pen dre­je sig om.’ Fi­nans­mi­ni­ster Bjar­ne Cory­don ( S) kal­der det et mis­sil mod Ven­stres øko­no­mi­ske po­li­tik.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.