’ Se, hvad der ske­te i Na­ziTys­kland’

Den kon­tro­ver­si­el­le hol­land­ske po­li­ti­ker Ge­ert Wil­ders holdt sig ik­ke til­ba­ge, da han un­der enormt po­li­tiop­bud be­søg­te Fol­ke­mø­det på Born­holm

BT - - NYHEDER - In­ge­li­se Skryd­strup isk@ bt. dk la­ly@ bt. dk An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk

SIK­KER­HED

Laurits Bak Lyck Den kon­tro­ver­si­el­le hol­land­ske po­li­ti­ker Ge­ert Wil­ders fi k le­ve­ret sit bud­skab un­der Fol­ke­mø­det på Born­holm.

» Vi er for to­le­ran­te over for folk, som er in­to­le­ran­te over for os. «

» Se hvad der ske­te i Na­ziTys­kland. Et få­tal be­gik for­bry­del­ser­ne, men et fl er­tal til­lod, at det ske­te. Det sam­me gjor­de sig gæl­den­de i Sov­je­tu­ni­o­nen. Vi for­sva­rer ik­ke ba­re vo­res fri­hed, men sel­ve vo­res iden­ti­tet ba­se­ret på kri­sten­dom, jø­de­dom og de­mo­kra­ti. Vi kan ik­ke se stil­tien­de til, mens is­lam æder vo­res fri­hed, « si­ger Ge­ert Wil­ders blandt an­det.

Be­kym­ring og gal­gen­hu- mor blev blan­det godt og grun­digt med dansk som­mer­hyg­ge, da den kon­tro­ver­si­el­le hol­land­ske po­li­ti­ker gæ­ste­de Fol­ke­mø­det på Born­holm i går.

Ik­ke helt til­freds

Nys­ger­rig­hed fi k nog­le hund­re­de men­ne­sker til at mø­de frem, mens an­dre gik for­bi i de­mon­stra­tion for et ’ ra­cis­me­frit fol­ke­mø­de’.

Ge­ert Wil­ders og fl ere af hol­læn­de­rens frem­mød­te til­hæn­ge­re så ik­ke helt til­fred­se ud, da Flem­m­ing Ro­se i et ind­le­den­de oplæg kri­ti­se­re­de Wil­ders for at vil­le for­by­de Kor­a­nen og re­li­gi­øse sko­ler. Ro­ses på­stand var, at det net­op vil­le væ­re at un­der­tryk­ke den yt­rings­fri­hed, Wil­ders så stand­haft igt for­sva­rer.

Men da hol­læn­de­ren en­de­lig selv fi k or­det, ind­led­te han med at tak­ke Tryk­ke­fri­heds­sel­ska­bet for in­vi­ta­tio­nen og er­klæ­re­de Dan­mark sin kær­lig­hed.

» Jeg ved, at ik­ke al­le dan­ske­re el­sker mig, men jeg el­sker Dan­mark, « sag­de Wil­ders og fort­sat­te.

» I for­hold til is­lam, så er der ik­ke ta­le om en re­li­gion, men en sty­re­form, der for­sø­ges ind­ført ved hjælp af vold og ter­ror. Den for­sø­ger at in­dok­tri­ne­re til had mod vo­res sam­fund og livsstil. «

» Hvor er de sto­re de­mon­stra­tio­ner, hvor mus­li­mer de­mon­stre­rer mod den vol­de­li­ge ud­ga­ve af is­lam? Jeg har ik­ke set dem. Det er mi­no­ri­te­ten, der står bag vol­den, men ma­jo­ri­te­ten af mus­li­mer ta­ger ik­ke off ent­ligt af­stand. «

» Det hand­ler ik­ke om mus­li­mer­ne som per­so­ner. Men om ide­o­lo­gi­en, der øn­sker at frem­me tyran­ni. Jeg har rejst over he­le Mel­le­mø­sten, hvor jeg har mød­te man­ge, man­ge fl in­ke men­ne­sker. Kam­pen er ik­ke ret­tet mod dem, men mod ide­o­lo­gi­en, « si­ger Wil­ders.

Mang­len­de plads

En ræk­ke men­ne­sker vil­le ger­ne ha­ve hørt Wil­ders, men måt­te gå med ufor­ret­tet sag, for­di der ik­ke var plads til dem.

Ma­ri­an­ne Thomsen Kæm­pe var som ene­ste til­hø­rer

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.