’’

BT - - NYHEDER - Ge­ert Wil­ders

Vi er for to­le­ran­te over for folk, som er in­to­le­ran­te over for os

mødt op al­le­re­de to ti­mer i for­vej­en. Hun fi k plads.

» Jeg sæt­ter stor pris på Flem­m­ing Ro­se og vil ger­ne selv op­le­ve Ro­se og Wil­ders sam­men i ste­det for ba­re at læ­se om dem i avi­ser­ne. Nog­le vil hel­le­re de­mon­stre­re, og det skal de ha­ve lov til. «

Et af Ro­ses bud­ska­ber med Muham­med- teg­nin­ger­ne var, at der var be­hov for at vi­se, at vi ik­ke har re­el yt­rings­fri­hed i Dan­mark. Me­ner du, vi har det?

» Nej, det me­ner jeg ik­ke. Vi har for­mel yt­rings­fri­hed og en injuri­e­lov­giv­ning. Vi har og­så en ra­cis­me­lov­giv­ning og den er jeg me­re skep­tisk over for. Min græn­se går ved folk, der tru­er med vold. De kan en­ten de­bat­te­re imod el­ler bli­ve væk, « si­ger Ma­ri­an­ne Thomsen Kæm­pe.

Hun var en af de ca. 60 me­ni­ge til­hø­re­re, der blev luk­ket ind.

Sær­ligt in­vi­te­re­de

Det vi­ste sig, at Tryk­ke­fri­heds­sel­ska­bets le­del­se hav­de la­vet en li­ste over sær­ligt in­vi­te­re­de, som fi k lov at kom­me ind uden om kø­en. Det skab­te en del util­freds­hed.

Ni­co­lai Sen­nels, for­mand for ’ For Fri­hed’, der de­mon­stre­rer for yt­rings­fri­hed og mod det, de me­ner er en sni­gen­de is­la­mi­se­ring af Dan­mark og Ve­sten, fi k og­så ad­gang til mø­det.

» Vi er ot­te, og vi glæ­der os til at få ny in­spira­tion til at ta­ck­le den si­tu­a­tion, Eu­ro­pa står over for li­ge nu. Wil­ders ved me­re om det end så man­ge an­dre. «

» Wil­ders pe­ger bl. a. på, at vi skal be­græn­se ind­van­drin­gen fra ik­ke- ve­st­li­ge lan­de. Kri­mi­nel­le og ter­r­o­ri­ster skal ik­ke kun­ne kom­me ind i Schen­gen- zo­nen. Det sy­nes jeg, han har ret i. «

Men sæt­ter I ik­ke al­le, der be­ken­der sig til is­lam, un­der anklage?

» Vi sæt­ter ik­ke no­gen un­der anklage - kun is­lam. Det er ide­o­lo­gi­en, vi kri­ti­se­rer, og de vol­de­li­ge ele­men­ter i Kor­a­nen, som vi er nervø­se for. Hvis nog­le mus­li­mer bli­ver stødt over det, så har jeg in­gen pro­ble­mer med det.

Hvad med at spre­de lidt ’ pea­ce, love and har­mony’ i ste­det?

» Det er der mas­ser, der gør, og jeg er selv stor til­hæn­ger af det. Jeg er vok­set op i Thylej­ren og ken­der he­le mil­jø­et. I dag er vi til et de­mo­kra­tisk mø­de i 2015 og er nødt tll at væ­re om­gi­vet af en hær af po­li­ti­be­tjen­te. Det si­ger no­get om, at ’ pea­ce, love and har­mony’ er godt, men må­ske ik­ke helt nok, « si­ger Ni­co­lai Sen­nels.

Ar­ran­ge­men­tet med Wil­ders va­re­de en ti­me.

Eft er et par hur­ti­ge in­ter­view til tv- sta­tio­ner­ne for­lod han ste­det uden fl ere ord, men med et en­kelt vink.

De­ba­ta­r­ran­ge­men­tet med Ge­ert Wil­ders hav­de ik­ke plads til al­le - bl. a. for­di en li­ste med ’ sær­ligt in­vi­te­re­de’ gjor­de ind­hug i an­tal­let af plad­ser.

Fo­to: As­ger La­de­fo­ged

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.