Den svæ­re al

For nog­le par kan al­der­s­for­skel dræ­be kær­lig­he­den og den fæl­les frem­tid

BT - - NYHEDER - Pe­ter Øl­holm Hans­son phan@ bt. dk sisb@ bt. dk

PARFORHOLD

Siska Si­mo­ne Bengts­son Hun med­del­te kort­fat­tet, at ‘ der har væ­ret ud­for­drin­ger’. Ty­de­ligt mær­ket af sorg. Han be­skrev det på sin Fa­ce­book- si­de som ‘ smer­te­fuldt’. Yder­li­ge­re kom­men­ta­rer var der in­gen af.

Tirs­dag kom det frem, at for­hol­det mel­lem den 57- åri­ge bak­kesan­ge­r­in­de Dot Wessman og den 34- åri­ge DF- pro­fil Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt var slut ef­ter ot­te år.

Det åben­lyst smer­te­ful­de brud of­fent­lig­gjor­de Dot Wessman i en kort­fat­tet pres­se­med­del­el­se.

» Dot be­fin­der sig i øje­blik­ket i sit livs kri­se, ef­ter at Dots dat­ter i fe­bru­ar kør­te galt og blev al­vor­ligt sår­et. Det har sat fo­kus på li­vets man­ge ud­for­drin­ger, så der­for er der med ret­te no­get at væ­re ked af, « ud­dy­ber pr- kvin­den Chri­stel Ham­mer på veg­ne af bak­kesan­ge­r­in­den i en mail til BT.

Brudt kær­lig­hed kan ha­ve et væld af år­sa­ger. Dår­lig kom­mu­ni­ka­tion, ut­ro­skab, mang­len­de se­xliv – ja, li­sten er lang.

På den kan der me­get vel og­så stå no­get om al­der­s­for­skel. For det er i læng­den of­te svært at få det til at fun­ge­re, hvis man er helt for­skel­li­ge ste­der i li­vet.

» Når man bli­ver fo­rel­sket, skal man hu­ske at an­er­ken­de de ud­for­drin­ger, der vil op­stå, når der er stor al­der­s­for­skel i par­for­hol­det. Og sær­ligt når det kom­mer til be­græns­nin­ger i li­vet, som i val­get om at få børn, « for­tæl­ler par­for­holds- og skils­mis­seco­ach Mette Hin­ner­skov.

23 år var der mel­lem Dot Wessman og Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt. Et usæd­van­ligt match, som man dog i dis­se da­ge ser fle­re og fle­re ek­semp­ler på.

Imod kon­ven­tio­ner­ne

At man­den er æl­dre, er det helt klas­si­ske, men Me­troxpress la­ve­de sid­ste år en un­der­sø­gel­se, der vi­ste, at der var sket en tredob­ling af æg­te­ska­ber, hvor kvin­der over 40 bli­ver gift med mænd, som er me­re end fem år yn­gre end dem selv.

Selv­om det ik­ke nød­ven­dig­vis gør sig gæl­den­de i Dot Wessman og Mor­ten Mes­ser­s­ch­midts til­fæl­de, kan der iføl­ge en par­te­ra­pe­ut Mar- tin Øster­gaard væ­re fle­re ud­for­drin­ger for par, hvor den mod­ne kvin­de fin­der sam­men med den un­ge mand. Her­hjem­me har vi nem­lig sta­dig ik­ke helt ’ væn­net’ os til at se den kon­stel­la­tion, for­kla­rer Martin Øster­gaard, der har skre­vet ot­te bø­ger om sam­liv, kær­lig­hed og per­son­lig ud­vik­ling. Han pe­ger på en mu­lig fald­gru­be ud af fle­re:

» Den æl­dre kvin­de og den yn­gre mand er me­get me­re op­pe mod kon­ven­tio­ner­ne end den om­vend­te mo­del. Det kan præ­ge et for­hold ne­ga­tivt, « si­ger Martin Øster­gaard, der dog til­fø­jer, at dan­sker­ne er i gang med at væn­ne sig til at se spe­ci­el­le match:

» Og godt det sam­me, for det er jo ba­re kær­lig­hed, « si­ger par­te­ra­pe­u­ten.

Yn­gre mænds pa­nik

Sid­ste år var Dot Wes­smann selv in­de på, at al­der­s­for­skel­len mel­lem hen­de og Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt kun­ne le­de til pro­ble­mer:

» Jeg er ik­ke blind for den vir­ke­lig­hed, at mænd, der har le­vet med æl­dre kvin­der, får lidt pa­nik ved 45års al­de­ren. Og hvem ved? Skal jeg så si­ge: ’ Ja­men, du lo­ve­de mig’? Skal jeg af­hol­de et men­ne­ske fra at få børn, når jeg selv ved, hvor vær­di­fuldt det er, « sag­de Dot Wessman i Alt for da­mer­ne.

Iføl­ge Mette Hin­ner­skov er det vig­tigt at væ­re op­mærk­som på, at man ik­ke fø­ler sig be­græn­set i sit for­hold, for så kan pro­ble­mer­ne op­stå.

» Det kan væ­re svært at få det til at fun­ge­re, når der er stor al­der­s­for­skel. Og der­for er det nød­ven­digt, at man gi­ver plads til den an­den – og end­nu me­re nød­ven­digt, at man har god kom­mu­ni­ka­tion og sta­dig for­mår at ha­ve no­get unikt sam­men, « si­ger hun.

Martin Øster­gaard på­pe­ger, at al­der­s­for­skel­len kan bli­ve me­re syn­lig med ti­den:

» Hvis kvin­den var at­trak­tiv som 40- årig for en 15 år yn­gre mand, så sker der no­get med kvin­ders al­dring i den al­der. De kan kom­me til at se væ­sent­ligt æl­dre ud på re­la­tivt kort tid, « si­ger Martin Øster­gaard.

For Mette Hin­ner­skov er det an­dre for­hold, der spil­ler ind.

» Nog­le gan­ge sni­ger al­der­s­for­skel­len sig al­li­ge­vel ind i dag­lig­da­gen. Det kan væ­re, når man ta­ler om, da man var ung. Så ta­ler man om hver sin tid og bli­ver gjort op­mærk­som på, at man er fra me­get for­skel­li­ge ge­ne­ra­tio­ner. El­ler hvis den ene er gå­et på pen­sion, og den an­den sta­dig har 10 år på ar­bejds­mar­ke­det, så kan der op­stå for­skel­li­ge be­hov, « for­kla­rer Hin­ner­skov.

SØN­DAG 14. JU­NI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.