Der­s­for­skel Vi hav­de fi re vi­dun­der­li­ge år

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 14. JU­NI 2015 In­struk­tør og tid­li­ge­re bal­let­dan­ser Ale­xan­der Køl­pin har prø­vet at væ­re sma­sk­fo­rel­sket i en kvin­de, der var 16 år æl­dre. I 1984 mød­te han bal­let­dan­se­rin­den An­ne Ma­rie Ves­sel på Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter, og hun slog be­ne­ne væk un­der ham. Og de blev kæ­re­ster. Kort tid eft er blev hun gravid, og de fi k søn­nen Ni­clas.

Køl­pin var kun 20 år den­gang, og selv­om han var dybt fo­rel­sket, holdt for­hol­det ik­ke. Al­der­s­for- skel­len var for stor, og Ale­xan­der Køl­pin var end­nu ik­ke helt klar til at slå fa­ste rød­der.

Et klogt men­ne­ske

» Vi har hel­dig­vis be­va­ret kær­lig­he­den til hin­an­den, hun skal og­så med til min fød­sels­dag til som­mer, og vi har al­tid haft en in­te­gri­tet i for­hold til at væ­re for­æl­dre sam­men. Hun er et klogt men­ne­ske, og det gør det lidt let­te­re, når man er sam­men med klo­ge men­ne­sker, « for­tæl­ler Ale­xan­der Køl­pin i et in­ter­view til Ber­ling­s­ke.

I april skrev Køl­pin åbent og ær­ligt på Fa­ce­book om sit for­hold til An­ne Ma­rie Ves­sel og det stær­ke bånd, de sta­dig har til hin­an­den:

» Vi hav­de fi re vi­dun­der­li­ge år, hvor vi al­le tre bo­e­de sam­men. Ni­clas er ver­dens dej­lig­ste dreng, og jeg tak­ker dig Mie ( An­ne Ma­rie Ves­sel, red.) for at væ­re ver­dens bed­ste mor og min dej­li­ge ven. «

Den tid­li­ge­re bal­let­dan­ser blev se­ne­re gift med den ni år æl­dre Sa­rah Mia Zo­bel Køl­pin, og de fi k sam­men bør­ne­ne Ro­ber­ta og Vin­cent. De blev skilt eft er at ha­ve væ­ret sam­men i 14 år.

An­ne Ma­rie Ves­sel blev i 1989 gift med da­væ­ren­de stats­mi­ni­ster Poul Schlüter.

Ale­xan­der Køl­pin fik en søn med den 16 år æl­dre An­ne Ma­rie Ves­sel. Fo­to: Thomas Sjørup, Sa­ra Gang­sted

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.