Der var mas­ser af kær­lig­hed

BT - - NYHEDER -

En kvin­de, der ken­der til at væ­re i for­hold med yn­gre mænd, er den 53- åri­ge Per­nil­le Aa­lund, der er in­nova­tions­di­rek­tør i Al­ler Me­dia. Hun var for nog­le år si­den i et for­hold med den 17 år yn­gre Sø­ren og var før det i et for­hold med den 11 år yn­gre Thomas Lind­vig. Sidst­nævn­te har hun dat­te­ren Ani­ne- Pe­trea med.

Per­nil­le Aa­lunds brud med si­ne to eks­kæ­re­ster skyld­tes ik­ke al­der­s­for­skel­len, un­der­stre­ger hun:

» Det har in­tet haft med al­der at gø­re, at jeg ik­ke er sam­men med min eks­kæ­re­ste og min dat­ters far. Der var mas­ser af kær­lig­hed. Vi gik fra hin­an­den af præ­cis de sam­me år­sa­ger, som man op­le­ver i et­hvert for­hold. «

Uafh æn­gi­ge kvin­der

At fl ere æl­dre kvin­der fi nder sam­men med yn­gre mænd, sy­nes Aa­lund er helt fan­ta­stisk, og hun me­ner og­så, at det er på ti­de, at det ik­ke kun er mæn­de­ne, der må væ­re sam­men med yn­gre kvin­der.

» I dag kan kvin­der frit væl­ge kær­lig­he­den, for­di de er øko­no­misk uafh æn­gi­ge. En kvin­de i 40er­ne kan sag­tens for­sør­ge sig selv og si­ne børn. Hun er me­re sund, har me­re fri­hed og er ge­ne­relt me­re uafh æn­gig, end vi no­gen­sin­de har op­le­vet før, « si­ger Per­nil­le Aa­lund.

Hun på­pe­ger dog, at det selv­føl­ge­lig godt kan gi­ve nog­le ud­for­drin­ger, hvis man væl­ger en part­ner, der er et helt an­det sted i sit liv er­fa­rings­mæs­sigt.

» Pro­ble­mer­ne kan op­stå, når den un­ge mand mø­der en æl­dre kvin­de og ik­ke selv har børn el­ler omvendt, så skal man væ­re for­be­redt på, at der kan op­stå nog­le øn­sker og be­hov, der kan væ­re svæ­re at ind­fri, « si­ger Aa­lund.

Hun er i dag kæ­re­ste med den 46- åri­ge Kim Boye. De mød­te hin­an­den via in­ter­net­tet.

Per­nil­le Aa­lund og den 11 år yn­gre Thomas Lind­vig, da de sta­dig var kæ­re­ster. Fo­to: Bax Lind­hardt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.