Hun hav­de jo al­le­re­de et liv

BT - - NYHEDER -

Kær­lig­hed har in­gen al­der, si­ger man. Men for nog­le kan den sto­re al­der­s­for­skel bli­ve for me­get. Det gjor­de det for den 39- åri­ge sku­e­spil­ler og tv- vært Pel­le Hve­ne­gaard, der tid­li­ge­re var gift med den 46- åri­ge fi lmin­struk­tør Lot­te Svend­sen.

» Da jeg blev gift med min eks­ko­ne, hav­de hun al­le­re­de et liv. Det hav­de jeg ik­ke. Jeg sprang ind i det etab­le­re­de og for­søg­te at ska­be mig et liv gen­nem hen­de. Det er en af de svæ­re­ste ting i for­hold til al­der­s­for­skel, « for­kla­rer han.

Den syv år æl­dre fi lmin­struk­tør hav­de al­le­re­de gå­et gen­nem man­ge livs­fa­ser, som Pel­le Hve­ne­gaard end­nu ik­ke hav­de. Og selv­om de beg­ge to el­ske­de hin­an­den, føl­te Hve­ne­gaard ik­ke, at han le­ve­de sit eget liv.

Et ret vildt skridt

» Hvis den un­ge i for­hol­det ik­ke har gen­nem­le­vet nog­le na­tur­li­ge fa­ser i sit eget liv og fl yt­ter ind i et an­det liv, hvor der plud­se­lig er bil, som­mer­hus, og pen­sions- ord­ning, er det et ret vildt skridt, og det er svært at ta­ge de her kvan­tespring i li­vet. Man kan jo ik­ke op­le­ve det uop­le­ve­de og få de er­fa­rin­ger, hvis man ik­ke selv gen­nem­le­ver det, « for­tæl­ler han og un­der­stre­ger, at han sta­dig tror på, at for­hold med stor al­der­s­for­skel sag­tens kan fun­ge­re.

Pel­le Hve­ne­gaard har selv prø­vet at væ­re den æld­ste i et for­hold. Han kom tid­li­ge­re sam­men med den den­gang 19- åri­ge Ma­rie Knak­ker­gaard. Han var da selv 33 år. I dag er Pel­le Hve­ne­gaard gift med den ét år yn­gre Ca­ro­li­ne Gul­la­ck­sen.

39- åri­ge Pel­le Hve­ne­gaard var tid­li­ge­re gift med den 46- åri­ge fil­min­struk­tør Lot­te Svend­sen.

Fo­to: Jep­pe Bjørn Vejlø, Si­mon Knudsen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.