’ Nu er vi li­ge gam­le’

Al­der­s­for­skel­len ud­lig­ner sig med ti­den, si­ger Mor­ten Grunwald, der er gift med Lily Wei­ding

BT - - NYHEDER - Pe­ter Øl­holm Hans­son phan@ bt. dk

KÆR­LIG­HED

Mor­ten Grunwald var ’ fa­sci­ne­ret’ den­gang for 50 år si­den, da han mød­te sin kom­men­de hu­stru, hu­sker han.

I 1965 fik en ung og for­holds­vis nyud­dan­net sku­e­spil­ler øj­ne­ne op for en 10 år æl­dre sku­e­spil­ler­kol­le­ga. Kvi­den var en af de før­en­de i sit fag ved Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter. Selv hav­de han ik­ke få­et me­get jord un­der neg­le­ne.

Al­li­ge­vel fik he­le Dan­marks ’ Ben­ny fra Ol­sen- Ban­den’, Mor­ten Grunwald, fat i Lily Wei­ding, og sam­men be­gynd­te de på det før­ste ka­pi­tel i en kær­lig­heds­hi­sto­rie, der sta­dig ik­ke er skre­vet fær­dig i 2015, hvor han er ble­vet 80, og hun har run­det de 90 som­re.

Til­ba­ge i 65 vak­te de tos for­hold en vis fu­r­o­re. Sær­ligt på grund af al­der­s­for­skel­len, som en år­vå­gen kulørt pres­se holdt godt øje med, hu­sker Mor­ten Grunwald.

Var mor og søn på sce­nen

» I det øje­blik, hvor to men­ne­sker svin­ger sam­men fø­lel­ses­mæs­sigt og in­tel­lek­tu­elt og bli­ver fo­rel­ske­de i hin­an­den, så er al­der­s­for­skel­len uvæ­sent­lig. Men jeg vil in­drøm­me, at det var ret op­sigtsvæk­ken­de. Min­dre mor­somt blev det ik­ke, da vi spil­le­de sam­men i et te­a­ter­styk­ke af Ernst Bruun Ol­sen (’ Bal i den bor­ger­li­ge’), hvor vi spil­le­de mor og søn, « si­ger Mor­ten Grunwald, der se­ne­re og­så blev te­a­ter­di­rek­tør på Bri­stol, Bet­ty Nan­sen og Østre Gas­værk- te­a­tre­ne.

I 1965 fik den un­ge sku­e­spil­ler en kvin­de ind i sit liv, der hav­de er­fa­ring at træk­ke på, som han kun­ne læ­ne sig op ad:

» Jeg slog mig sam­men med en vok­sen og be­ga­vet pi­ge. Og det har væ­ret en fan­ta­stisk op­le­vel­se, « for­tæl­ler Grunwald.

Kun­ne din hu­stru no­get, som du ik­ke kun­ne den­gang?

» Det kan hun sta­dig­væk. Hun er en klog pi­ge. Hun har in­stinkt og in­tu­i­tion. Som pro­fes­sio­nel part­ner var det en stor in­spira­tion for mig at få en så kyn­dig, be­ga­vet og ene­stå­en­de sku­e­spil­le­rin­de til part­ner, « for­tæl­ler Mor­ten Grunwald, der tog fu­sen på pres­sen og gif­te­de sig med Lily Wei­ding i New York i 1980.

Han for­tæl­ler sam­ti­dig, at den al­der­s­for­skel, der må­ske syn­tes ty­de­lig i be­gyn­del­sen, i hvert fald ik­ke bli­ver ved med at væ­re det:

» Al­der­s­for­skel­len ud­lig­ner sig med ti­den. Nu er vi li­ge gam­le. Jeg er en gam­mel mand, og min ko­ne er et na­tur­fæ­no­men. Hun er en ung pi­ge, « ly­der det fra Mor­ten Grunwald.

Sku­e­spil­ler Mor­ten Grunwald mød­te før­ste gang den 10 år æl­dre Lily Wei­ding i 1965. Trods al­der­s­for­skel­len er par­ret sta­dig sam­men. Og de er li­ge så gla­de for hin­an­den, som da de mød­te hin­an­den før­ste gang. Fo­to: Klaus Møller

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.