Lisa- drab ryster Sve­ri­ge

17- åri­ge Lisa Holm for­svandt for en uge si­den og blev nat­ten til i går fun­det dræbt i en la­de. Tre per­so­ner er sig­tet af po­li­ti­et

BT - - NYHEDER - Lars Lin­de­vall Han­sen larh@ bt. dk suss@ bt. dk

TRA­GE­DIE

Sus­an­ne Jo­hans­son En gru­som drabs­sag har spredt sorg og ræd­sel i den syd­ve­sts­ven­ske provins Västergöt­land.

Den for­s­vund­ne 17- åri­ge pi­ge Lisa Holm blev nat­ten til i går fun­det død i en la­de på en gård i by­en Kin­ne­kul­le.

Po­li­ti­et har an­holdt og sig­tet tre per­so­ner sa­gen.

Ef­ter en in­ten­siv ef­ter­søg­ning i fem da­ge kun­ne po­li­ti­et nat­ten til i går gi­ve den ubær­li­ge be­sked til pi­gens for­æl­dre, som har iden­ti­fi­ce­ret hen­de. mænd op­ført sig un­der­ligt i ar­bej­det i om­rå­det. De to ca. for­bin­del­se med et in­te­r­es30- åri­ge mænd med renove­sant fund. rin­ger og om­byg­nin­ger. Kvin

» Det er en sag, der på­vir­ker den med for­skel­ligt fore­fal­man­ge men­ne­sker dy­be­re, den­de sæ­so­n­ar­bej­de. end hvad vi nor­malt ser, « udSe­ne­st bo­e­de de i et stort ta­ler He­le­na Trol­läng, der er af­si­des­lig­gen­de hus, som de om­rå­de­chef ved po­li­ti­et i Ska­hav­de le­jet en del af. ra­borg. Og det var her­fra, at po­li­ti­et

Hun op­ly­ser, at po­li­ti­et fre­dag af­ten hen­te­de dem ind Ved en pres­se­kon­fe­ren­ce blev har gen­nem­ført ca. 200 af­høtil i før­ste om­gang en af­hødra­bet be­kræf­tet af svensk rin­ger og vid­ne­for­kla­rin­ger, ring, som ef­ter­føl­gen­de før­te po­li­ti, som har an­holdt tre samt at man har mod­ta­get til an­hol­del­se og sig­tel­se af de gæ­ste­ar­bej­de­re tre.fra Li­tau­en i om­kring 800 tip i sa­gen. De tre gæ­ste­ar­bej­de­re fra sa­gen.A » Vo­res per­so­na­le må nu Li­tau­en, som er an­holdt og nhol­del­sen kom som en

To mænd er sig­tet for dra­kon­cen­tre­re sig om det, de sig­tet i for­bin­del­se med mor­stor over­ra­skel­se for de øv­ri­ge bet, og en kvin­de er sig­tet for er bedst til – at ef­ter­for­ske en det på den kun 17- åri­ge Lisa le­je­re i ejen­dom­men: at for­sø­ge at dæk­ke over for­kri­mi­nel hand­ling, « til­fø­jer Holm, var vel­kend­te an­sig» De var rig­tig flin­ke og so­bry­del­sen. Iføl­ge po­li­ti­et havHe­le­na Trol­läng. ter i Västergöt­land. Gen­nem ci­a­le, « som de­res na­bo si­ger til de de for­mode­de ger­nings- Det er des­u­den kom­met en år­ræk­ke har de jævn­ligt Expres­sen.

To mænd og en kvin­de

frem, at den pri­va­te or­ga­ni­sa­tion Mis­sing Pe­op­le har spil­let en vig­tig rol­le i for­hold til at le­de po­li­ti­et på spo­ret, samt at po­li­ti­et me­get tid­ligt i ef­ter­søg­nings­for­lø­bet op­fat­te­de Lisa Holms for­svin­den som en for­bry­del­se. Præ­cis hvor­for, øn­sker po­li­ti­et på nu­væ­ren­de tids­punkt ik­ke at præ­ci­se­re.

Vel­kend­te an­sig­ter

» Og­så selv­om vi ik­ke for­står hin­an­den. Så det her fø­les be­stemt ik­ke godt. «

Sam­ar­bej­de med Li­tau­en

Den sven­ske avis Af­ton­bla­det har væ­ret i kon­takt med li­tau­isk po­li­ti, som sam­ar­bej­der med de sven­ske myn­dig­he­der om at opkla­re sa­gen. De drabs­mistænk­te er ik­ke kendt af po­li­ti­et i det bal­ti­ske land.

» Vi har nu tæt kon­takt med det sven­ske po­li­ti, og vi er klar til at bi­stå med in­for­ma­tion al­le ti­mer i døg­net, « si­ger po­li­ti­kom­mis­sær An­drzej Ro­gin­ski.

De tre sig­te­de li­tau­e­re – to mænd og en kvin­de – bor i den­ne ejen­dom, hvor de og­så blev an­holdt. Fo­to: Erik Abel/ TT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.