Lisas chef: ’ Det er for­fær­de­ligt’

BT - - NYHEDER - NOR­GE SVE­RI­GE Fo­to: Björn Lars­son Rosvall/ TT

Søn­dag 7. ju­ni 2015: 17- åri­ge Lisa Holms for­æl­dre mod­ta­ger sid­ste liv­s­tegn fra de­res dat­ter, da hun sen­der en sms til sin far kort før klok­ken 18.30 om, at hun er på vej hjem fra sin ar­bejds­plads på en café i Blom­berg. Man­dag 8. ju­ni 2015: Po­li­ti­et fin­kæm­mer om­rå­det om­kring caféen med hunde og he­li­kop­ter. Tirs­dag 9. ju­ni 2015: Pi­gens hand­ske og et mo­bil­te­le­fon­cover bli­ver fun­det i en la­de om­kring en ki­lo­me­ter syd for hen­des ar­bejds­plads. Ons­dag 10. ju­ni 2015: De­le af Lisa Holms mo­bil­te­le­fon fin­des spredt ud over mar­ker­ne ved caféen. Den pri­va­te or­ga­ni­sa­tion Mis­sing Pe­op­le går ind i ef­ter­søg­nin­gen med fle­re hund­re­de fri­vil­li­ge. Fre­dag 12. ju­ni 2015: Lisa Holm bli­ver ef­ter­søgt gen­nem In­ter­pol. Tre gæ­ste­ar­bej­de­re til­ba­ge­hol­des af po­li­ti­et, ef­ter at der er gjort et fund om ef­ter­mid­da­gen. Fre­dag den 12. ju­ni 2015 om­kring mid­nat: Po­li­ti­et fin­der Lisa Holm død i en la­de ved en gård i by­en Kin­ne­kul­le. Po­li­ti­et op­ly­ser, at de tre an­hold­te er sig­tet i sa­gen.

SORG

Dra­bet på 17- åri­ge Lisa Holm har cho­ke­ret lo­kal­sam­fun­det i Lid­kö­bing og det om­kring­lig­gen­de na­bo­lag.

In­den den un­ge pi­ge blev meldt sav­net, hav­de hun væ­ret på ar­bej­de på en café i by­en Blom­berg, som hun for­lod om­kring klok­ken 18.30 sid­ste søn­dag.

Hen­des chef og kol­le­ger har mod­ta­get be­ske­den om hen­des død med den dy­be­ste sorg.

» Alt er så fryg­te­ligt for­fær­de­ligt. Vi er nødt til at sø­ge støt­te hos hin­an­den. Li­ge nu fø­les det som om, at al­le kræf­ter er for­s­vun­det, « si­ger Lisa Holms chef, Le­na Sve­dung, til Expres­sen.

Og­så kol­le­ga­en Lova An­der­s­son ud­tryk­ker sin sorg:

» Det er vir­ke­lig for­fær­de­ligt og trist. Jeg hu­sker hen­de som en glad og ener­gisk per­son. «

Det sid­ste liv­s­tegn, som for­æl­dre­ne fik fra de­res dat­ter, var en sms, som Lisa Holm send­te ef­ter ar­bej­de. Her skrev hun, at hun var på vej hjem.

Men hun duk­ke­de dog al­drig op, og kort tid ef­ter blev hen­des knal­lert fun­det ef­ter­ladt for­an caféen med nøg­ler­ne sid­den­de i. Si­den så in­gen den køn­ne, lys­hå­re­de pi­ge. Men nog­le af hen­des ejen­de­le blev fun­det i nær­he­den af caféen.

Hå­be­de til det sid­ste

Ef­ter­søg­nin­gen har væ­ret in­tens, og myste­ri­et om den un­ge pi­ges for­svin­den har væ­ret på al­les læ­ber.

Og nat­ten til lør­dag fandt man så hen­des lig. I en la­de, som i den se­ne­ste tid har væ­ret un­der om­byg­ning.

End­nu tør in­gen gis­ne om, hvor­for Lisa Holm måt­te la­de li­vet. Og fun­det af hen­des lig har slå­et rev­ner i det lil­le idyl­li­ske sam­fund.

» Vi har væ­ret så uro­li­ge. Men hav­de hå­bet, at sa­gen vil­le få en lyk­ke­lig ud­gang, « si­ger æg­te­par­ret Kron­berg til Expres­sen.

Lisa Holm blev fun­det død i en la­de på en gård i by­en Kin­ne­kul­le. Fo­to: Scan­pix

Ef­ter­søg­nin­gen har væ­ret in­tens. Nat­ten til i går kun­ne den indstil­les.

» Li­ge nu fø­les det som om, at al­le kræf­ter er for­s­vun­det, « si­ger Lisa Holms chef på caféen, Le­na Sve­dung. Fo­to: Anders Ylan­der/ TT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.