Det var her han

Fi­nans­mi­ni­ster Bjar­ne Cory­don ( S) er kendt som re­ge­rin­gens bar­ske indslag

BT - - NYHEDER - Uff e Jør­gen­sen Od­de ufj o@ bt. dk

BARNDOMMENS GA­DE

» Hvis man skal for­stå mig, så skal man vi­de, hvor jeg kom­mer fra. «

sit liv med de an­dre knæg­te fra om­rå­det.

» Der kun­ne godt væ­re en kon­tant at­mos­fæ­re, og man kun­ne sag­tens kom­me op at slås, men jeg fi k fed­tet mig udenom det me­ste, « si­ger Bjar­ne Cory­don, der kig­ger på de små og mel­lem­sto­re par­cel­hu­se. Nog­le er, li­ge­som hans eget barn­doms­hjem, byg­get til og om med ti­den. Det er et be­vis på frem­skridt, på­pe­ger Cory­don.

Ik­ke top­pen af py­ra­mi­den

Selv til­hør­te han den ned­re mid­delklas­se, og det lå ik­ke i kor­te­ne, at han, der er søn af en far med syv års sko­le­gang, og en mor, som ik­ke al­tid hav­de det li­ge let, skul­le bli­ve en af ri­gets mest magt­ful­de mænd med en år­lig hy­re på ca. 1,3 mio. kr. Fa­de­ren ar­bej­de­de som an­lægs­gart­ner og bus­chauff ør. Mo­de­ren var HK- an­sat på et au­to­værk­sted. I 1980’ er­ne røg hun på dag­pen­ge.

» Jeg vid­ste godt, at vi her i hu­set og i om­rå­det ik­ke til­hør­te top­pen af py­ra­mi­den. I sko­len var det me­get få, der gik vi­de­re i gym­na­si­et. Nog­le kom ik­ke rig­tig vi­de­re, « si­ger Bjar­ne Cory­don.

Barn­dom­men var ‘ god’, un­der­stre­ger han fl ere gan­ge, da vi står i barn­doms­hjem­met, på fod­bold­ba­ner­ne og i sko­le­går­den, som var ram­men om hans ver­den, ind­til han som 19- årig fl yt­te­de til Aar­hus for at læ­se på uni­ver­si­te­tet. Som den før­ste i sin fa­mi­lie.

I hu­set på Ryle­vej var pen­ge­ne små, og mo­de­ren kæm­pe­de med en skrø­be­lig psy­ke og kun­ne i pe­ri­o­der ik­ke ta­ge sig af si­ne dren­ge, Bjar­ne og lil­le­bro­de­ren Al­lan. Hvad der præ­cist var galt, fandt de al­drig ud af, for en di­ag­no­se blev al­drig stil­let. Han si­ger, at ‘ vi i fa­mi­li­en fandt vo­res vej’, at han ‘ i en tidlig al­der blev vok­sen’ og lær­te, hvad ‘ an­svar og an­svar­lig­hed er’.

Hans far, Ar­ne Cory­don, si­ger:

» Bjar­ne har al­tid haft en so­ci­al be­vidst­hed. Han sag­de: ’ Tag du dig af mor, så ta­ger jeg mig af Al­lan.’ Den ar­bejds­de­ling var god for mig, for så stod jeg ik­ke med det he­le ale­ne. «

Når mo­de­rens pro­ble­mer var svæ­re, kom lil­le­bro­de­ren ind hos ham om nat­ten, han hjalp sin far med at læg­ge fl iser - sort - i de me­re vel­ha­ven­de bo­lig­kvar­te­rer i we­e­ken­der - og han så sin far ‘ knok­le’ for at ‘ få det til at lø­be rundt’.

Som barn gjor­de han sig ‘ hård’ for ik­ke at bli­ve tyn­get af mo­de­rens de­pres­si­ve pe­ri­o­der og den stram­me øko­no­mi.

» Jeg lær­te, at man står på mål for hin­an­den. At man hol­der sam­men. Men jeg gjor­de og­så tid­ligt op med mig selv, at man ik­ke skal vi­ge og træk­ke sig, hvis man ger­ne vil op­nå no­get, « si­ger han.

Han pe­ger på sin far, der al­tid har væ­ret in­ter­es­se­ret i sam­fun­dets ud­for­drin­ger og ud­vik­ling, som in­spira­tor. Og sam­ti­dig var han be­vidst om, at han i mod­sæt­ning til si­ne for­æl­dre hav­de mu­lig­hed for at få en ud­dan­nel­se.

Po­li­tik og Do­sto­jevskij

Ved si­den af sko­len læ­ste han bø­ger om ame­ri­kansk po­li­tik og ver­dens­lit­te­ra­tur som vær­ker af den rus­si­ske for­fat­ter Do­sto­jevskij samt avi­ser. Han dis­ku­te­re­de po­li­tik ved mid­dags­bor­det, spil­le­de fod­bold - mas­ser af fod­bold - i Kol­ding KFUM og hav­de fl ere job på sam­me tid. Et halvt år før han fyld­te 18 år, kun­ne han kø­be sin før­ste bil. Kon­tant for 19.500 kr.

Er man sul­ten eft er at bli­ve til no­get og ud­ret­te no­get, når man er op­vok­set, som du er?

» Det er man nok. Men jeg har oft e følt, at jeg ik­ke har hørt til der, hvor jeg kom hen. At det var frem­med. Det go­de ved det er, at når man ryk­ker fra et lag til et an­det, så er man ik­ke ban­ge for at mi­ste det, man får. Det ne­ga­ti­ve er, at man al­drig er helt hjem­me­vant, dér hvor man kom­mer hen, « si­ger Bjar­ne Cory­don og hen­vi­ser til sin gym­na­sie­tid, stu­di­er­ne på uni­ver­si­te­tet, si­ne aka­de­mi­ker- job og sit liv i po­li­tik.

Møn­ster­bry­der

Cory­don, der kal­der sig ‘ møn­ster­bry­der’, ud­dy­ber:

» Jeg har al­tid fun­det mig til ret­te, men jeg har f. eks. en grund­fø­lel­se af, at jeg al­drig kom­mer til at gli­de igen­nem Chri­sti­ans­borg og si­ge, at her skal jeg væ­re. Så­dan bli­ver det ba­re al­drig. «

På de regn­vå­de vil­la­ve­je, der fø­rer ned til fod­bold­ba­ner­ne, hvor Bjar­ne Cory­don ‘ brug­te år af sin tid’, ta­ler vi om dét, man får med hjem­me­fra.

Han næv­ner sin 72- åri­ge far, der kom i ar­bej­de som 13årig, og som blev ved, ind­til en mo­tor­cy­kel- ulyk­ke fj er­ne­de ham fra ar­bejds­mar­ke­det.

» Han ar­bej­de­de i over 50 år, og det var kun på grund af den ulyk­ke, at han ik­ke blev ved. Ar­bej­de var en ker­ne­vær­di hjem­me hos os, « si­ger Bjar­ne Cory­don.

Du er vok­set op med ‘ man gør, hvad man kan - og man gør, hvad man skal’?

» Præ­cis. Jeg var ik­ke ble­vet mig, hvis jeg var vok­set op i et driv­hus. Det er jeg ik­ke, og det er jeg glad for. « Og til­fø­jer:

» Jeg glem­mer al­drig, hvor jeg kom­mer fra, og jeg kan ik­ke dø­je den dis­kus­sion om, at det he­le var bed­re i gam­le da­ge. Vel var det ej. Mi­ne for­æl­dre måt­te slås me­get me­re for tin­ge­ne, end de fl este skal i dag. «

Hvor­dan hæn­ger dit ima­ge som hård, kon­tant og brutal sam­men med din op­vækst?

» No­get af det hø­rer med til job­bet. Men i min fa­mi­lie tal­te vi me­get om, at be­slut­nin­ger­ne jo skal træff es. Og­så selv om de er upo­pu­læ­re. Jeg sy­nes, at den di­rek­te og kon­tan­te form er den rig­ti­ge i langt de fl este af li­vets for­hold. Der er nødt til at væ­re no­get fast­hed, og det har jeg lært her, « si­ger Bjar­ne Cory­don.

SØN­DAG 14. JU­NI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.