Dren­ge bag vold­somt over­fald på 16- årig

Tre va­re­tægts­fængs­let. Seks ef­ter­søgt

BT - - NYHEDER - Mette Faur­holtSe­he­sted mela@ bt. dk

VOLD

Tre aar­hu­si­an­ske dren­ge blev i går frem­stil­let i grund­lovs­for­hør i Ret­ten i Aar­hus sig­tet for at stå bag et groft over­fald på en an­den min­dre­årig dreng.

Grund­lovs­for­hø­ret blev holdt for luk­ke­de dø­re af hen­syn til ef­ter­forsk­nin­gen. Før dom­me­ren be­slut­te­de at luk­ke dø­re­ne for of­fent­lig­he­den og pres­sen, op­ly­ste an­kla­ge­ren, at yder­li­ge seks per­so­ner mistæn­kes for at ha­ve med­vir­ket til over­fal­det, og dem jag­ter po­li­ti­et. Iføl­ge an­kla­ge­rens op­lys­nin­ger er de seks per­so­ner end­nu ui­den­ti­fi­ce­re­de.

For­di grund­lovs­for­hø­ret hol­des bag luk­ke­de dø­re, kan Østjyl­lands Po­li­ti ik­ke kom­me med yder­li­ge­re op­lys­nin­ger om sa­gen.

De tre dren­ge, der er hen­holds­vis 15 år, 17 år og 15 år, blev an­holdt om­kring klok­ken 23 fre­dag af­ten og sig­tet for at stå bag det sær­de­les grove over­fald på en 16- årig dreng.

Over­fal­det fandt sted fre­dag af­ten ved 18- ti­den på Ben­tes­vej i Bra­brand, som lig­ger i det be­ryg­te­de ghet­to­om­rå­de Gel­lerup­par­ken.

Sig­tet for vold og trus­ler

De til­tal­te til­del­te iføl­ge Østjyl­lands Po­li­ti den 16- åri­ge ad­skil­li­ge slag med blandt an­det kno­jern. Det ko­ste­de of­fe­ret to brud på kæ­ben.

De sig­te­de til­brag­te nat­ten i po­li­tiets va­re­tægt, ind­til de i går for­mid­dag blev frem­stil- let i grund­lovs­for­hør. De er sig­tet for grov vold og trus­ler, da de i for­bin­del­se med over­fal­det an­gi­ve­ligt har tru­et den 16- åri­ge med, at han vil­le bli­ve skudt el­ler stuk­ket ned, hvis han for­tal­te no­gen om over­fal­det.

Den ene af de 15- åri­ge er og­så sig­tet for ty­ve­ri, da han i for­bin­del­se med over­fal­det stjal et par sol­bril­ler og 50 kro­ner fra of­fe­ret. De næg­ter sig al­le skyl­di­ge. De tre er nu va­re­tægts­fængs­let i fi­re uger på en sik­re­tin­sti­tu­tion.

Gel­lerup­par­ken har lagt as­falt og græs til me­get gen­nem ti­den. I we­e­ken­den tæ­ske­de en grup­pe dren­ge en 16- årig.

Ar­kiv­fo­to: Axel Schütt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.