Me­jet ned på cy­kel­tur

Sorg over fa­mi­lie­fars tragi­ske død

BT - - NYHEDER - Mette Faur­holtSe­he­sted mela@ bt. dk

ULYK­KE

Det end­te fa­ta­lt, da en fa­mi­lie fra Ski­ve fre­dag af­ten tog ud for at cyk­le en tur i det go­de vejr. Den 51- åri­ge fa­mi­lie­far Pre­ben Bangs­gaard Ga­de blev dræbt, da en 78- årig bi­list over­så fa­mi­li­en og kør­te di­rek­te ind i dem.

Da­gen der­på er der ik­ke man­ge spor af den fa­ta­le ulyk­ke. Kun bil­in­spek­tø­rer­nes kridt­stre­ger på vej­en vid­ner sam­men med blom­ster­buket­ter og lys i vej­kan­ten om den tra­ge­die, der ind­traf fre­dag af­ten.

Ulyk­ken ske­te om­kring klok­ken 19 fre­dag af­ten, hvor fa­mi­li­en på tre var stå­et af cyk­ler­ne og stod i vejsi­den på Sto­holmvej i Højs­lev, der lig­ger lidt uden for Ski­ve. Den 78- åri­ge mand­li­ge bi­list kom kø­ren­de i sin per­son­bil, da han plud­se­lig blev blæn­det af so­len.

Over­så cyk­li­ster

Det gjor­de, at han over­så de tre cyk­li­ster, som blev på­kørt. Pre­bens Bangs­gaard Ga­de blev dræbt på ste­det, mens hans hu­stru og dat­ter blev bragt til Vi­borg Sy­ge­hus med al­vor­li­ge kvæ­stel­ser, dat­te­ren med åbent ben­brud.

Po­li­ti­et modt­og an­mel­del­sen om ulyk­ken fre­dag af­ten klok­ken 19.10, hvor ulyk­kes­ste­det blev nø­je un­der­søgt.

» Der var en bil­in­spek­tør ude på ste­det i af­tes ( fre­dag af­ten, red.), hvor bi­len blev un­der­søgt for tek­ni­ske fejl og mang­ler, der kan ha­ve for­år­sa­get ulyk­ken. Den rap­port får vi i den kom­men­de uge, « si­ger vagt­chef Anders Ole­sen fra Midt- og Ve­stjyl­lands Po­li­ti.

Det var på Sto­holmvej ved by­en Højs­lev uden for Ski­ve, at en 51- årig fa­mi­lie­far fre­dag af­ten blev dræbt i en tragisk ulyk­ke.

Fo­to: Ras­mus Skaft­ved Bil­in­spek­tø­rer­nes kridt­stre­ger og blom­ster i vej­kan­ten er ene­ste spor af den fa­ta­le ulyk­ke nær Ski­ve.

Fo­to: Ras­mus Skaft­ved

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.