EN­DE­LIG ER DU

BT - - NYHEDER - Lot­te Schar­ff lots@ bt. dk

ROY­AL KÆR­LIG­HED

I seks år har de ven­tet på at få hin­an­den. Men Sve­ri­ges nye prin­se­par vi­ste ved vi­el­sen i Slott­skyr­kan i går ef­ter­mid­dag, at der er nye, ryt­mi­ske to­ner på vej i det sven­ske kon­ge­hus.

Nor­malt skri­der bru­den bleg af nervø­si­tet ved sin fa­ders arm op af kir­ke­gul­vet i takt til høj­ti­de­lig mu­sik. Men ik­ke når bru­den er en tid­li­ge­re del­ta­ger i re­a­li­ty tv- pro­gram­met ’ Pa­ra­dis Ho­tel’, som Sve­ri­ges nye prin­ses­se So­fia,.

For selv om kir­ken var fyldt med kro­ne­de ho­ve­d­er som dron­ning Mar­gret­he, dron­ning Maxi­ma af Hol­land, dron­ning Mat­hil­de af Bel­gi­en, dron­ning Sonja af Nor­ge samt kron­prin­ser og - prin­ses­ser fra Dan­mark, Nor­ge, Sve­ri­ge, Ja­pan og Græken­land, så hav­de So­fia og Carl Phi­lip valgt, at de­res vi­el­se ik­ke skul­le væ­re tra­di­tio­nel. Og kon­ge­lig.

Måt­te tør­re øj­ne­ne

Der­for var det mu­sik fra ir­ske Enya, som So­fia gik op ad kir­ke­gul­vet til ved sin fars arm. Og da Carl Phi­lip mød­tes med sin brud på halvvej­en, ud­veks­le­de de så kær­li­ge smil og blik­ke, at Carl Phi­lips sto­re­sø­ster kron­prin­ses­se Vi­cto­ria måt­te tør­re øj­ne­ne af lut­ter be­væ­gel­se ved sy­net af sin lil­le­brors åben­ly­se lyk­ke.

Be­væ­gel­sen blev snart af­løst af ud­bru­de­ne fra Ma­de­le­i­ne og Chris O’Neils et- åri­ge dat­ter, Leo­no­re.

De man­ge små ud­brud fik smi­le­ne frem og var med til at bry­de den høj­ti­de­li­ge at­mos­fæ­re. For in­gen var i tvivl om, at Leo­no­re er en æg­te kr­udt­ug­le, som hav­de me­get svært ved at bli­ve sid­den­de stil­le på sin fars skød. Der­for gik den lil­le pi­ge fra arm til arm i den sven­ske kon­ge­li­ge fa­mi­lie, ind­til hun til sidst faldt til ro på prins Da­ni­els skød.

Et mo­der­ne prin­se­par

Ud­over den fæn­gen­de ind­gangs­mu­sik af Enya vi­ste So­fia og Carl Phi­lip med de­res mu­sik­valg, at de er et mo­der­ne prin­se­par, der ik­ke la­der sig kue af år­hund­re­de gam­le tra­di­tio­ner.

I ste­det for sven­ske sal­mer hav­de par­ret i ste­det al­li­e­ret sig med de sven­ske po­p­san­ge­re Sa­lem Al- Fakir og Pag­mar. Først­nævn­te sang en svensk over­sæt­tel­se af Cold Play san­gen ’ Fix it’, mens Pag­mar sang den sven­ske over­sæt­tel­se af Rhi­an­na og Jay Z- hit­tet ’ Um­b­rel­la’, som var den sang, par­ret hør­te, da de fo­rel­ske­de sig.

Klap­pet ud af kir­ken

Men den stør­ste over­ra­skel­se var helt sik­kert, da Samu­el Ljung­blad­hs stil­le sang plud­se­lig slog over i de ryt­mi­ske to­ner fra gospel­san­gen ’ Joy­ful, Joy­ful’.

De ind­for­stå­e­de smil So­fia og Carl Phi­lip ud­veks­le­de, vi­ste, at de hav­de glæ­det sig me­get til li­ge præ­cis den del af vi­el­sen.

Så i ste­det for at skri­de høj­ti­de­ligt ud af kir­ken, blev So­fia og Carl Phi­lip takt­fast klap­pet ud af kir­ken til de gla­de gospelt­o­ner.

Det ut­ra­di­tio­nel­le bryl­lup har vakt po­si­tiv op­sigt i Sve­ri­ge, hvor den sven­ske kon­ge­li­ge eks­pert, Sten Hed­man kun har ros til overs for bryl­lup­pet.

» Det er nye ti­der og nye tra­di­tio­ner, « ud­ta­ler ho­f­eks­per­ten til den sven­ske avis, Expres­sen.

SØN­DAG 14. JU­NI 2015

Ud­over de fem bru­depi­ger, hvor prin­ses­se Estel­le var den ene, var det Ma­de­le­i­ne og Chris O’Neills et- åri­ge kr­udt­ug­le, dat­te­ren, Leo­no­re, der gang på gang fik smi­le­ne frem un­der den på en og sam­me tid uhøj­ti­de­li­ge og tra­di­tions­bund­ne vi­el­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.