So­fi­as sol strå­le­de

Kær­lig­he­den mel­lem prins Carl Phi­lip og prin­ses­se So­fia fyld­te Slott­skyr­kan, da par­ret sag­de ja til hin­an­den ved en ut­ra­di­tio­nel kon­ge­lig vi­el­se

BT - - NYHEDER - Lot­te Schar­ff lots@ bt. dk

NYE PRINSESSETIDER

Sve­ri­ges nye med­lem af kon­ge­hu­set, prin­ses­se So­fia, har måt­te hø­re me­get for sin for­tid som let­på­klædt mo­del, som del­ta­ger i Pa­ra­di­se Ho­tel og for si­ne ta­to­ve­rin­ger.

So­fia har nem­lig en sol ta­to­ve­ret øverst på ryg­gen. Og den tid­li­ge­re mo­del har al­drig gjort no­get for skju­le det kel­ti­ske tegn. Hver­ken når hun har væ­ret til den fi­ne No­bel­pris- fest, el­ler til sit eget bryl­lup i går, hvor fle­re roy­a­le delt­og.

Og selv om So­fia bar et langt slør, der sad fast i en stor knu­de ne­derst på ho­ve­d­et, så strå­le­de So­fi­as sol ud i kir­ken, da hun og Carl Phi­lip stod for­an al­te­ret og gav hin­an­den de­res ja.

For Ida Sjö­stedt, den sven­ske de­sig­ner som står bag So­fi­as bru­dekjo­le, hav­de nem­lig valgt at gø­re kjo­lens ud­skæ­ring på ryg­gen så dyb, at den ik­ke skjul­te ta­to­ve­rin­gen. Hvil­ket igen vi­ser, at Sve­ri­ges nye 30- åri­ge prin­ses­se er en prin­cip­fast kvin­de, der står ved si­ne livsvalg.

Som sæd­van­lig fik Mary mas­ser af op­mærk­som­hed for sin stil og fri­su­re. Den nye du­e­blå kjo­le i Gra­ce Kel­ly- stil og fri­su­ren med den dy­be si­de­skil­ning fik de sven­ske mo­de­eks­per­ter til at fal­de i svi­me. Igen. Til gen­gæld fik dron­ning Mar­gret­he hug af en norsk mo­de­eks­pert, for­di hun hav­de valgt at kom­me i rød kjo­le. Iføl­ge nor­ske og sven­ske mo­de­eks­per­ter sig­na­le­rer den rø­de far­ve nem­lig, at kjo­lens bæ­rer er el­ske­rin­de til brudg­om­men.

Carl Phi­lip og So­fia blev takt­fast klap­pet ud af kir­ken til to­ner­ne af gospel­san­gen ’ Joy­ful, Jou­ful’. Uden for Slott­skyr­kan var det tid til det tra­di­tio­nel­le kys. Og dem fik So­fia man­ge af fra sin prins. Fo­to: Scan­pix, TT, Afp, Epa

Prin­ses­se So­fi­as ta­to­ve­rin­ger, som so­len her, har væ­ret med til at gø­re hen­de kon­tro­ver­si­el i kon­ge­li­ge for­stand. Men So­fia hav­de ik­ke tænkt sig at gem­me sin sol væk. Hel­ler ik­ke da hun blev gift med sin prins.

Kær­lig­he­den mel­lem So­fia og Carl Phi­lip, der har måt­tet gå så gru­e­ligt me­get igen­nem, før de en­de­lig i går kun­ne gi­ve hin­an­den de­res ja, var så ty­de­lig, at luf­ten i kir­ken si­tre­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.