Hi­sto­rie Kø­ge Bugts Ti­ta­nic

An­dre sto­re dan­ske skibs­ka­ta­stro­fer 597 men­ne­sker mi­ste­de li­vet, da Dan­ne­bro­ge, et af den dan­ske flå­des fi­ne­ste li­nieski­be, for 300 år si­den sprang i luf­ten. Men tra­ge­di­en var sam­ti­dig en hel­te­ger­ning, der red­de­de he­le den øv­ri­ge flå­de

BT - - DANMARK I KRIG - Sus­an­ne Jo­hans­son sussbt. dk

STO­RE NOR­DI­SKE KRIG

Eks­plo­sio­nen var så vold­som, at bra­get kun­ne hø­res helt in­de i Kø­ben­havn, 35 km der­fra i fug­le­flugts­linje. Og vend­te kø­ben­hav­ner­ne blik­ket mod syd­vest, hvor ly­den kom fra, kun­ne de uden tvivl og­så se en gi­gan­tisk sort sky­for­ma­tion hen over Kø­ge Bugt.

Det var det fi­ne li­nieskib Dan­ne­bro­ge, der var eks­plo­de­ret. Sprængt søn­der og sam­men og hav­de ta­get 597 men­ne­sker med sig ned på bun­den af bug­ten i kri­gen mod sven­sker­ne.

Den dra­ma­ti­ske hi­sto­rie om Dan­ne­bro­ge er over 300 år gam­mel. Men te­ma­et i en af dan­marks­hi­sto­ri­ens stør­ste skibs­ka­ta­stro­fer er ét, der al­drig bli­ver for gam­melt. Te­ma­et om hel­te­mod.

Rol­len som helt spil­les så­vel nu som den­gang af kom­man­dør Ivar Hu­it­feldt, Man­den, som valg­te at of­re sit og de 596 øv­ri­ge om­bord­væ­ren­des liv for at red­de an­dres. Og he­le den dan­ske flå­de.

Ivar Hu­it­feldt blev født i rigs­fæl­les­ska­bet Nor­ge i 1665 og valg­te som ung at gå sø­ens vej. Han avan­ce­re­de hur­tigt i sy­ste­met og kun­ne al­le­re­de som 22- årig kal­de sig løjt­nant, ti år se­ne­re kom­man­dør­kap­ta­jn.

Er­fa­ren og dyg­tig

Trods et par ne­der­lag i så­vel hol­land­sk som fransk tje­ne­ste, var det ik­ke de­sto min­dre en bå­de er­fa­ren og dyg­tig kom­ma­na­dør, der i 1709 blev hen­tet til Dan­mark og ud­nævnt til den øverst an­svar­li­ge for li­nieski­bet Dan­ne­bro­ge. Det præg­ti­ge skib Dan­ne­bro­ge var – som sin kap­ta­jn – i sin bed­ste al­der. Da det blev fær­dig­byg­get i 1692, var det in­tet min­dre end den dan­ske flå­des stolt­hed. 94 ka­no­ner var der om bord, og selv med nor­mal sejl­fø­ring kun­ne det sky­de en ha­stig­hed, der over­gik de fle­ste ski­bes. Da Ivar Hu­it­feldt over­tog kom­man­do­en, var ny­e­re ski­be dog kom­met til og Dan­ne­bro­ge re­du­ce­ret til et så­kaldt li­nieskib. Og i ef­ter­å­ret 1710, hvor kri­gen mod sven­sker­ne ra­se­de på tien­de år, var det Dan­ne­bro­ges og den øv­ri­ge dan­ske ho­ved­flå­des for­nem­ste op­ga­ve at es­kor­te­re fragtski­be la­stet med rus­si­ske trop­per, der skul­le ind­sæt­tes i kri­gen.

Ra­sen­de storm

Kraf­ti­ge sep­tem­ber­storme ra­se­de og gjor­de ha­vet til et frå­den­de in­fer­no, der for­vold­te enor­me ska­der på man­ge af ski­be­ne og for­år­sa­ge­de syg­dom­me blandt de el­lers hård­fø­re sø­folk.

Det var en skibs­dreng, der den 4. ok­to­ber 1710 om­kring kl. 11 om for­mid­da­gen fra sin ud­kig­støn­de råb­te ’ ski­be i sig­te’. Hvil­ket flag der va­je­de bag de blaf­ren­de stor­sejl ude i ho­ri­son­ten, var end­nu alt for tid­ligt at si­ge, og der­for var klok­ken ble­vet om­kring 12.30, før den ru­ti­ne­re­de Ivar Hu­it­feldt på Dan­ne­bro­ge sam­men med to an­dre li­nieski­be sat­te sejl og stæv­ne­de di­rek­te mod den sven­ske fjen­de. To ti­mer se­ne­re be­gynd­te ka­no­ner­ne at bra­ge.

Det var sven­sker­ne, der skød først. Så fulg­te Dan­ne­bro­ge, hvor skibs­dren­ge­ne al­le­re­de løb i fast ru­te­fart mel­lem kr­udt­gan­ge­ne og ka­no­ner­ne. Men kom­man­dør Ivar Hu­it­feldt hav­de i sin iver for at be­sva­re il­den over­set, at ski­bet nu sej­le­de i hård mod­vind. Dan­ne­bro­ge an­tænd­te sig selv og flam­mer­ne slik­ke­de i ra­sen­de fart op om­kring skibs­skro­get.

Il­den nå­e­de kr­udt­la­ge­ret

Her var det så, at Ivar Hu­it­feldt trå­d­te i ka­rak­ter som en æg­te søhelt.

I den vold­som­me storm ud­gjor­de det bræn­den­de Dan­ne­bro­ge en enorm fa­re for den øv­ri­ge dan­ske flå­de, som be­fandt sig læn­ge­re mod vest, i sam­me ret­ning som Dan­ne­bro­ge drev i. Der­for valg­te Ivar Hu­it­feldt at ka­ste an­ker og kæm­pe vi­de­re mod sven­sker­ne til sid­ste blod­s­drå­be. Ski­bets ka­no­ner ra­se­de ufortrø­de­nt vi­de­re, helt frem til ved 16- ti­den.

Da ram­te il­den Dan­ne­bro­ges kr­udt­la­ger, og en vold­som eks­plo­sion gav gen­lyd he­le vej­en til Kø­ben­havn, da 15 ton kr­udt i ét hug gav lyd fra sig. Og i Kø­ge reg­ne­de bræn­den­de vragstyk­ker, me­talstum­per og lig­de­le ind over by­en. Spredt over et tre kva­drat­ki­lo­me­ter stort om­rå­de.

Dan­ne­bro­ge og stort set he­le dets be­sæt­ning var split­tet i ato­mer.

Da­gen der­på, 5. ok­to­ber 1710, måt­te flå­dens øver­st­kom­man­de­ren­de Ul­rik Chri­sti­an Gyl­den­lø­ve med sorg i hjer­tet ud­fær­di­ge en rap­port til kon­gen.

’ Da Ski­bet Dan­ne­broe hav­de ski­ødt nogel skud igi­en, ske­e­de den ulyck­e­li­ge hen­del­se, at Ski­bet, jeg tro­er ved il­den af hans eig­ne Ka­no­ner, kom udi brand, og brem­d­te saa en stoor del der­af bort, ind­til Det omsi­der sprang i Luf­ten, og jeg tro­er nep­pe, at et eni­ste Men­ni­s­che er ble­ven sal­ve­red. Jeg be­kla­ger me­get, at saa braf og dyg­ti­ge en Of­fi­cer som Hvit­feldt var, schul­de faa saa­dan elen­dig maa­de om­kom­me,’ hed det bl. a. i rap­por­ten.

Li­get på stran­den

Om­kring en må­ned se­ne­re skyl­le­de et lig op på stran­den ud for Kø­ge Kro. Det var helt op­løst af at lig­ge i van­det. Den brænd­te hud og strim­ler af tøj var tvæ­ret ind i sod og kr­udts­lam. Og hav­de det ik­ke væ­ret for fin­ger­rin­gen, hav­de man al­drig kun­net iden­ti­fi­ce­re ham. Ivar Hu­it­feldt. Hel­ten der stod last og brast på sit skib Dan­ne­bro­ge, og valg­te dø­den for at red­de an­dre.

Og hvad med kri­gen? Set med de sto­re bril­ler tab­te sven­sker­ne. Led et enormt ne­der­lag og vin­ke­de i 1921 en­de­gyl­digt far­vel til ti­den som im­pe­ri­um. Men Dan­mark mi­ste­de Skå­ne. Se vi­deo: Scan QR- ko­den og se, hvor­dan Kø­ge Mu­se­um in­tro­du­ce­rer den dra­ma­ti­ske hi­sto­rie om Dan­ne­bro­ge.

SÅ­DAN GØR DU:

SØN­DAG 14. JU­NI 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.