Dra­ma­et væk­kes til li­ve

BT - - DANMARK I KRIG -

MUSEUMS- OP­LE­VEL­SE

Hvor­dan brin­ger man en af dan­marks­hi­sto­ri­ens stør­ste skibs­ka­ta­stro­fer til li­ve igen, når forv­red­ne kob­ber­styk­ker, for­brænd­te kr­udt­po­ser og for­kul­le­de vrag­de­le er, hvad man har at gø­re godt med?

Det har væ­ret den helt sto­re ud­for­dring på Kø­ge Mu­se­um, som i for­bin­del­se med en stor om­byg­ning be­slut­te­de at gø­re dra­ma­et i Kø­ge Bugt til en af de­res helt sto­re at­trak­tio­ner, når de i den kom­men­de uge slår dø­re­ne op igen.

» Når alt er i stum­per og styk­ker, er man nødt til at fo­ku­se­re på eks­plo­sio­nen, på dra­ma­et den ene dag i 1710, « si­ger ud­vik­lings­chef Ti­ne Ny­gaard.

In­terak­tiv løs­ning

un­der­vejs kan for­dy­be sig i fle­re for­skel­li­ge lag, af­hæn­gigt af om man er på nørd- el­ler bør­ne/ fa­mi­lie­plan.

» Vi har valgt at gø­re det til et styk­ke fik­tion i vir­ke­lig­he­den, hvor vi for­tæl­ler hi­sto­ri­en gen­nem kom­man­dør Ivar Hu­it­feldt og to fik­ti­ve skibs­dren­ge og de­res op­le­vel­ser om bord på ski­bet den dag.

Det var den vil­de­ste dag og er en hi­sto­rie, hvor det går så gru­e­ligt galt for rig­tig man­ge men­ne­sker, « for­tæl­ler Ti­ne Ny­gaard.

Vra­grø­ve­re i kri­ger­grav

Ho­ved­par­ten af ef­fek­ter­ne på mu­se­et er hen­tet op fra dy­bet i Kø­ge Bugt af ma­ri­ne­ar­kæ­o­lo­ger i sam­ar­bej­de med sport­s­dyk­ke­re. Om­rå­det i bug­ten be­trag­tes som en kri­ger­grav og er fre­det. Det har dog ik­ke for­hin­dret vra­grø­ve­re i at gå på jagt på bug­tens In­spi­re­ret af de po­si­ti­ve er­bund. Pri­mært i hå­bet om at fa­rin­ger fra sø­ster- mu­se­et fin­de en del af den enor­me Dan­marks Borg­cen­ter i Vor­last af sølv­mønt­er, som var ding­borg valg­te mu­se­et en om bord på Dan­ne­bro­ge. in­terak­tiv løs­ning, der be­tyMen iføl­ge Ti­ne Ny­gaard der, at mu­se­ums­gæ­sten bli­ver kan de godt glem­me alt om det.ud­sty­ret med en iPad og via lyd og bil­le­der gu­i­des gen» For vi har fun­det rig­tig nem den dra­ma­ti­ske dag og man­ge af dem! «

Li­nieski­bet Dan­ne­bro­ge un­der sla­get i Kø­ge Bugt, for­tol­ket af den dan­ske ma­ler Chri­sti­an Møl­sted.

Mu­se­ums­le­der Bir­t­he Broch, ud­vik­lings­chef Ti­ne Ny­gaard og drifts­chef Thor­b­jørn Kol­bo fan­get midt i en af de visu­el­le in­stal­la­tio­ner, der skal hjæl­pe med at brin­ge dra­ma­et om Dan­ne­bro­ge til li­ve igen. Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.