Græsk tra­ge­die - e

An­tal­let af flygt­nin­ge, der kryd­ser Ægæ­er­ha­vet fra Tyr­ki­et for at nå frem til de græ­ske øer og der­fra vi­de­re til det nord­li­ge Eu­ro­pa, er re­kord­s­tort

BT - - NYHEDER - Ole Dam­kjær od@ ber­ling­s­ke. dk Sø­ren Bid­strup

LESBOS, GRÆKEN­LAND

( fo­to)

Det fly­der med brugt en­gangs­ser­vi­ce, og stan­ken af urin er be­gyndt at bre­de sig. Der er flygt­nin­ge overalt – sy­re­re, af­g­ha­ne­re, ira­ke­re og så­gar folk, der er flyg­tet her­til helt fra Bang­la­desh, So­ma­lia og Eri­trea.

til tak­ke med en plads på den stø­ve­de jord – uden ad­gang til toilet og spar­som ad­gang til rin­den­de vand - uden for den egent­li­ge lejr.

Den be­står af en sam­ling simp­le, flyt­ba­re mo­dul­hu­se om­gi­vet af et højt hegn med pig­t­råd på top­pen. For egent­lig er de man­ge flygt­nin­ge til­ba­ge­holdt. Ar­re­ste­ret for at væ­re kom­met ind i Græken­land på ulov­lig vis.

» Men vi må løsla­de dem, når de er re­gi­stre­ret, for der kom­mer he­le ti­den nye til, « for­kla­rer Amoutzi­as Di­mi­tri­as, der er po­li­ti­chef i Mo­ri­a­lej­ren.

Træg sags­be­hand­ling

Un­der re­gi­stre­rin­gen skal flygt­nin­gen til­ken­de­gi­ve, om han sø­ger asyl. Gør han det, går en sags­be­hand­ling i gang, og den kan va­re ad­skil­li­ge må­ne­der, da asyl­sy­ste­met her i den øst­li­ge po­rt til EU er to­talt over­be­la­stet.

Sø­ger flygt­nin­gen ik­ke asyl, har han seks må­ne­der til at for­la­de Græken­land, hvis han er sy­rer. Kun én må­ned, hvis han har en an­den na­tio­na­li­tet.

Når Amoutzi­as Di­mi­tri­as og hans po­li­ti­kol­le­ger har re­gi­ste­ret en flygt­ning og ud­fær­di­get et do­ku­ment med fo­to og fin­ger­af­tryk, ta­ger den på­gæl­den­de ned til hav­nen i den stør­ste by My­ti­li­ni og ven­ter på fær­gen til ho­ved­sta­den At­hen.

» Der er stort set in­gen, der bli­ver her på Lesbos, « si­ger My­ti­li­nis borg­me­ster Spiros Ga­li­nos.

Der er hel­ler ik­ke ret man­ge, der bli­ver i Græken­land, når de først er ble­vet re­gi­stre­ret på Lesbos el­ler en af de an­dre øer og er kom­met vi­de­re til At­hen.

» Sy­rer­ne vil ty­pisk vi­de­re til Tys­kland, Sve­ri­ge og Nor­ge, « si­ger po­li­ti­che­fen Amoutzi­as Di­mi­tri­as.

Der er da stort set hel­ler ik­ke en ene­ste af de flygt­nin­ge, som Ber­ling­s­ke ta­ler med i Mo­ria- lej­ren og an­dre ste­der på Lesbos, der si­ger, at de vil bli­ve i Græken­land. Fak­tisk er det kun de un­ge, uledsa­ge­de mænd fra Beng­la­desh, der vil

FORT­SÆT­TER SI­DE 36

SØN­DAG 14. JU­NI 2015

Af­g­han­ske flygt­nin­ge kom­mer i land på den græ­ske fe­rie- ø Lesbos. Knap 50 men­ne­sker i en gum­mi­båd, sej­let over fra Tyr­ki­et. Ale­ne i uge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.