... Græsk tra­ge­die - eu­ro­pæ­isk trau­me

BT - - NYHEDER -

for­sø­ge at slå sig ned i Græken­land, hvor de me­ner, at de kan fin­de ar­bej­de.

En af dem, der hur­tigst mu­ligt vil vi­de­re og læn­ge­re ind i Eu­ro­pa, er Ach­med al- Ba­hra. Han er fra Da­ma­s­kus, 29 år og hed­der i vir­ke­lig­he­den no­get an­det, men han vil ik­ke ha­ve sit rig­ti­ge navn i avi­sen af frygt for re­pres­sa­li­er mod sin fa­mi­lie, der sta­dig er i Sy­ri­en.

» Jeg tror, jeg vil til Tys­kland, hvor min bror er. På den an­den si­de er der så man­ge, der vil til Tys­kland, så må­ske væl­ger jeg Hol­land, « for­tæl­ler Ach­med, mens de an­dre sy­re­re, han del­te gum­mi­båd med, gør klar til at stil­le sig op i kø­en for at få da­gens var­me må­l­tid - en po­r­tion ris med kødsovs.

Bå­den kæn­tre­de

Tu­ren i gum­mi­bå­den fra den tyr­ki­ske kyst til Lesbos var for Ach­med sær­lig dra­ma­tisk. For før­ste gang, han for­søg­te, kæn­tre­de gum­mi­bå­den.

» Vi var 56 men­ne­sker i en gum­mi­båd, der kun var ot­te me­ter lang. Den tog vand ind, og man­ge mi­ste­de alt, hvad de hav­de - in­klu­si­ve pen­ge, pas og te­le­fon, « be­ret­ter Ach­med.

Han og de an­dre red­de­de kun li­vet, for­di de blev sam­let op af den tyr­ki­ske kystvagt, som en af flygt­nin­ge­ne hav­de alar­me­ret.

På flugt fra kri­gen

Tre da­ge ef­ter hav­de Ach­med igen be­talt en men­ne­skes­mug­ler 950 dol­lar for at få en ny plads i en gum­mi­båd med kurs mod Lesbos, og den­ne gang lyk­ke­des det at nå frem.

Ach­med er flyg­tet fra vær­nepligt i en krig, der ind­til vi­de­re har va­ret i fi­re år.

» Jeg vil ik­ke dræ­bes, og jeg vil ik­ke selv dræ­be, « si­ger den un­ge sy­rer.

Han er flyg­tet fra et blod­bad, der ind­til vi­de­re har sendt an­slå­et ni mil­li­o­ner sy­re­re på flugt - her­af tre mil­li­o­ner uden for lan­dets græn­ser.

Langt de fle­ste er flygt­nin­ge i Sy­ri­ens na­bo­lan­de, Tyr­ki­et, Li­ba­non og Jor­dan, hvor de for­sø­ger at op­ret­hol­de hå­bet om at kun­ne ven­de til­ba­ge. Men hå­bet svin­der for man­ge, si­ger po­li­ti­che­fen i flygt­nin­ge­lej­ren her på Lesbos.

» Jeg har blandt an­det talt med en fa­mi­lie, der har ven­tet i tre år på fre­den i en lejr i Jor­dan. De har op­gi­vet hå­bet, og så tog de til Eu­ro­pa via Lesbos, « si­ger Amoutzi­as Di­mi­tri­as.

Ale­ne

i Tyr­ki­et, hvor­fra men­ne­skes­mug­ler­ne sen­der flygt­nin­ge­ne ud i gum­mi­bå­de med kurs mod Eu­ro­pa, er der nu tæt på to mil­li­o­ner sy­re­re på flugt. Læg der­til et stort an­tal af­g­ha­ne­re, der sta­dig flyg­ter trods Natos og det in­ter­na­tio­na­le sam­funds for­søg på at sta­bi­li­se­re de­res krigs­ar­re­de land.

Skep­tisk turist­bran­che

Her på Lesbos for­sø­ger borg­meste­ren i den stør­ste by, My­ti­li­ni, at for­be­re­de sig på end­nu fle­re gum­mi­bå­de tæt­pak­ke­de med flygt­nin­ge - så godt han nu kan med en græsk øko­no­mi, der er på kanten af ban­kerot.

» Jeg har en plan om at etab­le­re tre nye mod­ta­gel­ses­cen­tre. De kan væ­re klar om en må­ned, « fast­slår han og er­ken­der, at hans plan mø­der mod­stand blandt en del af de lo­ka­le og i turist­bran­chen, der er vig­tig for øens øko­no­mi.

» Der er man­ge, der kun hæf­ter sig ved pro­ble­mer­ne. Jeg tæn­ker i løs­nin­ger. Det er rig­tigt, at der er man­ge kla­ger, men den her plan vil væ­re en hu­man løs­ning. Og hvis pla­nen ik­ke vir­ker, så har jeg min samvit­tig­hed i or­den: for så har jeg gjort mit bed­ste, « si­ger Spiros Ga­li­nos.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.