MORDERNES VA

BT - - NYHEDER - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

PÅ FRI FOD

Det vil­le væ­re synd at si­ge, at de to ame­ri­kan­ske mor­de­re Ri­chard Matt og David Swe­at lig­ner Hol­lywoood­stjer­ner.

Men det var al­li­ge­vel løf­ter om uen­de­lig kær­lig­hed og no­get, der til for­veks­ling lig­ner film­tri­ck, der i sid­ste we­e­kend fik dem ud af det top­sik­re­de fængsel Cl­in­ton Cor­rectio­nal Fa­ci­li­ty i den nord­li­ge del af sta­ten New York.

34- åri­ge David Swe­at sad in­de på liv­s­tid for at ha­ve dræbt en po­li­ti­mand. 48- åri­ge Ri­chard Matt sad in­de for i 1997 at ha­ve kid­nap­pet og tæ­vet en mand ihjel. I fængs­let var beg­ge mænd kendt for de­res bruta­le op­før­sel og sju­ske­de ud­se­en­de.

Char­me­trold

Men især Ri­chard Matt var og­så lidt af en char­me­trold. Og det var ham, der til­sy­ne­la­den­de hav­de for­ført en 51årig kvin­de­lig an­sat, Joy­ce Mit­chell, i fængs­let og lo­vet, at de to skul­le væ­re sam­men, hvis hun ba­re hjalp ham og hans kam­me­rat ( Swe­at) med at bry­de ud.

Kvin­den, der ar­bej­der som sy­er­ske i fængs­let og i øv­rigt er gift med en an­den an­sat, har over for po­li­ti­et in­drøm­met, at hun skaf­fe­de det værk­tøj, som for­bry­der­ne brug­te til at skæ­re sig ud af cel­len og vi­de­re he­le vej­en ud i fri­he­den.

Først skar de to mor­de­re sig igen­nem cel­lens stå­l­væg. Si­den brød de igen­nem en 60 cen­ti­me­ter tyk væg, la­vet af mur­sten og ce­ment. Un­der fængs­let skar de end­nu et fir­kan­tet hul i et klo­a­k­rør, la­vet af tykt stål. Og en­de­lig lir­ke­de de et tungt klo­ak­dæk­sel op. Og så var de helt ude i det fri. 500 be­tjen­te le­der Det top­sik­re­de fængsel i by­en Dan­ne­mo­re lig­ger kun 20 ki­lo­me­ter fra den ca­na­di­ske græn­se. Der­for er po­li­ti­et i bå­de USA og Ca­na­da in­vol­ve­ret.

Og fre­dag var ca. 500 spe­ci­al­træ­ne­de be­tjen­te i gang med ef­ter­søg­nin­gen. Og be­folk­nin­gen på beg­ge si­der af græn­sen bli­ver op­for­dret til at lå­se de­res ho­ved­dør og hol­de øj­ne­ne åb­ne.

SØN­DAG 14. JU­NI 2015

I cel­lens sen­ge hav­de de to mænd li­ge­som i Cl­int Eastwood- fil­men ’ Flug­ten fra Alca­traz’ lagt no­get, der lig­ne­de duk­ker un­der tæp­per­ne, så nat­te­vag­ten ik­ke lag­de mær­ke til de­res fra­vær med det sam­me. Og på klo­a­k­rø­ret hav­de de ef­ter­ladt en neongul sed­del med et smi­len­de teg­ne­se­rie- ki­ne­se­ran­sigt og på­skrif­ten ’ Ha­ve a ni­ce day’.

New Yor­ks gu­ver­nør An­drew Cuo­mo un­der­stre­ger, at flug­ten må ha­ve ta­get må­ne­der at plan­læg­ge. Og Cuo­mo lover, at han vil gi­ve de to flugt­kon­ger en til­sva­ren­de vit­tig sed­del til­ba­ge, når po­li­ti­et fin­der og an­hol­der dem.

David Swe­at og Ri­chard Matt sad i fængsel for vold­som­me for­bry­del­ser. Men Matt ( th) kun­ne og­så væ­re char­me­ren­de. Og han for­før­te en kvin­de­lig fængsel­san­sat og fik hen­de til at hjæl­pe med flug­ten fra det top­sik­re­de ame­ri­kan­ske fængsel. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.