VI­DEN­SKAB. DK Ny del af hjer­nen op­da­get

BT - - NYHEDER -

Man skul­le tro, at vi i år 2015 for længst hav­de kort­lagt al­le stør­re de­le af vo­res krop. Men nu ty der det på, at vi al­li­ge­vel har over­set en vig­tig me­ka­nis­me. I hjer­nen fi ndes nem­lig hidtil ukend­te lym­fe­kar, der for­bin­der den med im­mun­sy­ste­met, vi­ser for­ske­re fra Uni­ver­si­ty of Vir­gi­nia i USA.

» Det kan bi­dra­ge til for­stå­el­sen af nog­le syg­dom­me, som el­lers har væ­ret gå­de­ful­de, « for­tæl­ler pro­fes­sor Al­bert Gjed­de fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, der ik­ke selv har del­ta­get i stu­di­et. Han næv­ner som ek­semp­ler syg­dom­me som alzhei­mer, de­mens og de­pres­sion.

» Jeg sag­de ba­re én sæt­ning: ’ Det bli­ver nød­ven­digt at æn­dre læ­rebø­ger­ne’, « ly­der det fra le­de­ren af Uni­ver­si­ty of Vir­gi­nia’s af­de­ling for neu­rovi­den­skab, Ke­vin Lee. Lym­fe­kar­re­ne fø­rer lym­fe­væ

ske rundt i krop­pen. Det bru­ges til at be­kæm­pe in­fek­tio­ner og be­tæn­del­ses­til­stan­de og har der­for en vig­tig funk­tion i im­mun­sy­ste­met, men hidtil har man tro­et, at de ik­ke fand­tes i hjer­nen.

» De har for­bin­del­se til lym­fe­kar an­dre ste­der i krop­pen, og hjer­nens be­tæn­del­ses­til­stand kan der­for få be­tyd­ning for sund­heds­til­stan­den i re­sten af le­ge­met, « vur­de­rer pro­fes­sor Al

bert Gjed­de.

Ame­ri­kan­ske for­ske­re har gro­et et rot­te- for­ben frem fra stam­cel­ler i et la­bo­ra­to­ri­um. Tek­no­lo­gi­en kan må­ske en dag bru­ges til at la­de men­ne­sker gen­ska­be tab­te lem­mer.

Børn, der har væ­ret i narko­se, in­den de er fyldt fi re år, har bå­de re­du­ce­ret sprog­for­stå­el­se og la­ve­re IQ end de­res jæv­nal­dren­de, vi­ser ame­ri­kan­ske for­ske­re i et nyt stu­die.

For­sker­ne bag et en­gelsk astro­no­misk forsk­nings­pro­jekt har en­de­ligt be­kræft et, at de­res prak­ti­kant Tom Wagg som 15- årig op­da­ge­de en ny pla­net uden for vo­res eget sol­sy­stem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.