Test af­slø­rer fa­ren for at du dør

BT - - NYHEDER -

Et nyt sta­ti­stisk værk­tøj kan af­slø­re din gen­nem­snit­li­ge ri­si­ko for at dø in­den for fem år ved hjælp af en se­rie på blot 11 til 13 kor­te spørgs­mål, for­tæl­ler sven­ske for­ske­re fra blandt an­det Up­psa­la Uni­ver­si­tet. Te­sten byg­ger på tal fra Stor­bri­tan­ni­ens Bio­bank fra om­kring 500.000 men­ne­sker og er for­trins­vis be­reg­net til bri­ter på mel­lem 40 og 70 år. Den er til­gæn­ge­lig på in­ter­net­tet og kan fin­des un­der nav­net ’ Ubb­le Risk Calcu­la­tor’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.