Næ­se­bak­te­ri­er in­fi­ce­rer ope­ra­tions­sår

BT - - NYHEDER -

En ef­fek­tiv kon­trol med bak­te­ri­e­fl­ora­en i din næ­se kan po­ten­ti­elt ned­sæt­te an­tal­let af ho­spi­tal­s­in­fek­tio­ner, vi­ser et stu­die fra blandt an­det Sta­tens Se­rum In­sti­tut. » Bak­te­ri­er­ne gør in­gen umid­del­bar ska­de, men det kan ske, at de en­der i et ope­ra­tions­sår, hvil­ket kan le­de til in­fek­tio­ner og blod­for­gift­ning, « for­tæl­ler af­snits­le­der Paal Skytt Andersen fra Sta­tens Se­rum In­sti­tut. For­sker­ne hå­ber, at de kan bru­ge bak­te­ri­er­ne til at be­kæm­pe hin­an­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.