Kul­tur In­gen plads til fi­ne fo

3 ting du ik­ke må gå glip af: Hvor langt vil dan­ske bands gå for at bli­ve kend­te? BT spurg­te Nort­hSi­de­ak­tu­el­le Scar­let Plea­su­re

BT - - KULTUR - Louise Brodt­ha­gen lje@ bt. dk

IND­TJE­NING

I dag tje­ner ro­ck­mu­si­ke­re så godt som in­tet på pla­desalg. Der­for er det nød­ven­digt at gå nye ve­je. BT har spurgt det ak­tu­el­le dan­ske band Scar­let Plea­su­re, hvor langt de er vil­li­ge til at gå i mu­sik­kens tje­ne­ste.

» Spænd sik­ker­heds­se­len da­mer, Vi­cto­ria’s Secret har genop­fun­det bh’en, « ly­der det, mens en ræk­ke spændsti­ge mo­del­ler vi­ser sig frem til to­ner­ne af ’ Girls is On My Mind’ af The Bla­ck Keys.

Og det er ik­ke kun un­der­tøjs­mær­ket, det ame­ri­kan­ske ro­ck­band har age­ret lydtæp­pe for i re­k­la­me­sam­men­hæn­ge. Bi­ler, te­le­fo­ner og cow­boy­buk­ser, for ba­re at næv­ne et par styk­ker.

Men selv­om ban­det, der i af­ten luk­ker Nort­hSi­de- festi­va­len, er ble­vet skudt i sko­e­ne, at de har solgt ud og svig­tet de­res kre­a­ti­ve op­hav, skal bå­de mu­si­ke­re og mu­sik­sel­ska­ber­ne fin­de al­ter­na­ti­ve ind­tje­nings­mu­lig­he­der, ly­der det fra bl. a. mu­sik­sel­ska­ber­nes bran­che­or­ga­ni­sa­tion IFPI.

Kom­mu­ni­ka­tions­chef hos IFPI, Las­se Lind­holm, har tid­li­ge­re i år ud­talt, at man i sti­gen­de grad skal ori­en­te­re sig mod part­ner­ska­ber med er­hvervs­li­vet.

Har få­et til­budt ’ sto­re ting’

Ti­den er da og­så lø­bet fra at tæn­ke kon­ser­va­tivt, ly­der det fra den Nort­hSi­de- ak­tu­el­le dan­ske po­p­trio Scar­let Plea­su­re, der det se­ne­ste år er stormet frem og ik­ke vil væ­re kræs­ne, hvis den rig­ti­ge sam­ar­bejds­part­ner by­der sig til.

» Det kom­mer an på, hvad det er, og hvil­ke as­so­ci­a­tio­ner man får, og om det pas­ser ind i ban­dets uni­vers. Hvis vi skal la­ve så­dan no­get kom­merci­elt hal­løj, skal det jo mat­che vo­res iden­ti­tet, « si­ger trom­mesla­ger Joachim Den­ck­er og un­der­stre­ger, at ban­det fak­tisk har få­et til­budt nog­le ’ sto­re ting’, som det har valgt at tak­ke nej til. Af hen­syn til b( r) an­det, for­stås.

» Hvad er det, vo­res ma­na­ger ple­jer at si­ge? At ved en Pam­pers- re­k­la­me og bind til kvin­der går græn­sen nok, « si­ger bas­sist Ale­xan­der Ma­lo­ne gri­nen­de.

Drøm­mer om mo­de­bran­chen

Scar­let Plea­su­re har i den se­ne­ste tid op­t­rå­dt ved bå­de Da­nish Beauty Awards og mo­de­bran­chens fejring af sig selv, El­le Sty­le Awards.

Og de un­ge stil­be­vid­ste stjer­ne­frø spej­der da og­så selv i ret­nin­gen af net­op tøjin­du­stri­en. Gan­ske sim­pelt for­di de har in­ter­es­sen for tøj.

» Der har da og­så væ­ret bud fra mo­de­bran­chen, men vi la­ver jo det mu­sik, vi kan li­de, og så må folk hen­ven­de sig, når de sy­nes, der er no­get, der pas­ser sam­men, « si­ger Joachim Den­ck­er og un­der­stre­ger, at de­res ho­ved­fo­kus sta­dig er på mu­sik­ken.

» Det skal jo væ­re en for­læn­gel­se af vo­res uni­vers, så hvis der kom­mer no­get tøj, der ser fuck­ing sejt ud, så må vi jo se på det. «

Ken­dri­ck La­mar som for­bil­le­de

Emil Goll går skrid­tet vi­de­re og løf­ter slø­ret for drøm­men om et sam­ar­bej­de med et stør­re tøj­mær­ke og næv­ner selv et klas­sisk stærkt brand som f. eks. Cal­vin Kle­in, mens Ale­xan­der Ma­lo­ne bru­ger den ame­ri­kan­ske rap­per Ken­dri­ck La­mar som et godt ek­sem­pel:

» Han har ind­gå­et et sam­ar­bej­de med Re­e­bok, og det er på hans præ­mis. I re­k­la­men op­træ­der han i sin hje­megn i Comp­ton, LA, og for­tæl­ler sin hi­sto­rie, men det fo­re­går i et Re­e­bok- uni­vers. Det mat­cher me­get godt, « for­kla­rer han.

Må­ske med det in men­te gav Scar­let Plea­su­re i hvert fald alt, hvad de hav­de, da de i går ef­ter­mid­dag spil­le­de en cover­ver­sion af R& B- dron­nin­gen Bey­on­cés ’ Cra­zy in Love’.

Og po­pu­lært var det, i en så­dan grad at den­ne avis’ ud­send­te an­mel­der måt­te op­gi­ve at kom­me tæt nok på for at hø­re mu­sik­ken.

MUSIKSALG I 2013- 2014 Al­bum- down­lo­ad faldt fra 35 mio. kr. til 26 mio. kr., mens sal­get af down­lo­ad af en­kel­te san­ge blev me­re end hal­ve­ret fra 67 mio. kr. til 32 mio. kr. Salg af cd’er faldt med 26,7 pct. Den di­gi­ta­le om­sæt­ning vok­se­de dog sam­let fra 278 mio. kr. til 325 mio. kr. pga. strea­m­ingtje­ne­ster som f. eks. Spo­ti­fy og Play. Kil­de: IFPI

Scar­let Plea­su­re er klar til sponsora­ter, hvis det kan gi­ve me­re suc­ces. Fo­to: Si­mon Skip­per

Kø­ben­havns søn­ner har ud­gi­vet et af årets dan­ske ro­ck­al­bum. Kl. 14 spil­ler de på Grøn Sce­ne. ’ Carl Emil Pe­ter­sen er en stor stor­byro­man­ti­ker med an­kel­støv­ler­ne pla­ce­ret so­lidt i ren­de­ste­nen og i de drøm­me, han be­syn­ger’, skrev BT i vo­res anmeldelse.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.