Ama­zing Gra­ces to­tal­te­a­ter

BT - - KULTUR - Ole Ro­sen­stadt Svidt Gaff a

ANMELDELSE

Gra­ce Jo­nes BLUE STAGE, NAT­TEN TIL LØR­DAG ***** * Hun var næ­sten en halv ti­me for­sin­ket i det el­lers stramt af­vik­le­de Nort­hSi­de- pro­gram, men hun var værd at ven­te på, skul­le det vi­se sig.

Hvis man har set Gra­ce Jo­nes li­ve, for ek­sem­pel på Roskil­de Festi­val i 2009 el­ler i Falco­ner Sa­len sam­me år, ved man, at hen­des kon­cer­ter er visu­elt gen­nem­før­te ud­styrs­styk­ker. Så­dan var det og­så på Nort­hSi­de, hvor Gra­ce Jo­nes ind­t­og sce­nen iført for­gyldt død­nin­ge­ma­ske med sor­te fj er, sort slæb og ... ja, var hun nø­gen og bo­dy­pain­ted, el­ler hav­de hun blot me­get tæt­sid­den­de klæ­der på, der il­lu­de­re­de bo­dy­paint?

Det stod der­med hur­tigt klart, at Gra­ce Jo­nes har en usæd­van­ligt vel­holdt krop af en kvin­de på 67 år – Jo­nes er Nort­hSi­de- pro­gram­mets næstæld­ste kunst­ner, kun over­gå­et af Sea­si­ck Ste­ve.

Ve­te­ran i top­form

Hun åb­ne­de sæt­tet med præ­sen­ta­tions- san­gen ’ This Is’ fra co­me­ba­ck­al­bum­met fra 2008, stå­en­de på et højt po­die ba­gerst på sce­nen som en sær­ligt op­hø­jet ud­stil­lings­gen­stand. Hen­des ka­rak­te­ri­sti­ske dy­be, soul­ful­de og fl ot­te stem­me var in­takt, og ban­det spil­le­de frem­ra­gen­de, med stor sans for Jo­nes’ sær­li­ge blan­ding af funk og reg­gae med diskre­te of­fb eat- mar­ke­rin­ger i man­ge san­ge.

Eft er en ti­me tak­ke­de Gra­ce Jo­nes af med mas­ser af fi nger­kys, som blev gen­gældt med be­gej­stre­de klapsal­ver.

Et lidt kort sæt, hvor vi blev snydt for klas­si­ke­re som hen­des ud­læg­nin­ger af Ig­gy Pops ’ Nigh­tclub­bing’ og Edith Pi­afs ’ La Vie en Ro­se’. Man må dog kon­sta­te­re, at ve­te­ra­nen sta­dig er i top­form, fy­sisk som mu­si­kalsk, og det bli­ver spæn­den­de at hø­re hen­des kom­men­de al­bum.

Læs he­le an­mel­del­sen på gaff a. dk

67- åri­ge Gra­ce Jo­nes’ kon­cert på Nort­hsi­de var et ud­styrs­styk­ke. Fo­to: Axel Schütt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.