Mu­si­kalsk fl it­tig­my­re

Ni­ko­laj Nør­lund har gen­nem 25 år sat sit præg på den dan­ske mu­siks­ce­ne . Al­tid på eg­ne præ­mis­ser

BT - - NAVNE - Mads Hen­drich ma­he@ ber­ling­s­ke. dk Løs­nin­ger fra i går:

Nem

Svær

Dit svar:

50 ÅR I DAG

Si­den han i 1990 duk­ke­de op på den dan­ske mu­siks­ce­ne som front­fi gur i den al­ter­na­ti­ve ro­ck­kvin­tet Trains & Bo­ats & Pla­nes, har Ni­ko­laj Nør­lund væ­ret en fl it­tig­my­re. Ik­ke kun som sangskri­ver og udø­ven­de mu­si­ker, men i li­ge så høj grad som pro­du­cer, men­tor for un­ge or­ke­stre og tov­hol­der på mu­si­kal­ske pro­jek­ter. Den sto­re ak­ti­vi­tet har gi­vet 50 års fød­sel­a­ren til­nav­net ’ dansk in­di­ero­cks god­fat­her’. Men han har nu hel­ler al­drig væ­ret bleg for og­så at le­ge med main­strea­men. Dog al­tid på eg­ne præ­mis­ser.

Nør­lund er født og op­vok­set i Kø­ben­havn. I mid­ten af 1980er­ne blev han stu­dent, hvor­eft er han spil­le­de i en ræk­ke ro­ck­or­ke­stre og hav­de for­skel­ligt ar­bej­de i te­a­ter­bran­chen. I 1989 blev han op­ta­get på jour­na­list­højsko­len, og året ef­ter dan­ne­des Trains & Bo­ats & Pla­nes, der de­bu­te­re­de med mi­ni­al­bum­met ’ Hum’ i 1991. Si­den fulg­te to an­mel­der­ro­ste al­bum, in­den de i 1994 trak stik­ket på Roskil­de Festi­val.

Året eft er fær­dig­gjor­de Ni­ko­laj Nør­lund si­ne stur­di­er på Jour­na­list­højsko­len og ud­send­te det før­ste al­bum med sit nye en­gelsk­spro­ge­de pro­jekt, Rhon­da Har­ris. Han fort­sat­te ufortrø­de­nt i 1996 med det dansk­spro­ge­de so­lo­al­bum ’ Navn­løs’, som in­de­hol­der mu­sik sat til Mi­cha­el Strun­ges dig­te fra sam­lin­gen ’ Ver­dens­søn’. I 1997 Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ræk­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­træ­de me­re end én gang i hver ræk­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat. ud­send­te han sit før­ste so­lo­al­bum med eg­ne dan­ske tek­ster, den an­mel­der­ro­ste ’ Nye Op­ta­gel­ser’, som ka­ste­de en pæn sjat pris­no­mi­ne­rin­ger af sig.

Ak­tiv pro­du­cer

Ved årtu­sind­skift et dan­ne­de han pla­de­sel­ska­bet Au­di­to­ri­um. Her har han ud­over eg­ne ud­gi­vel­ser ud­sendt og pro­du­ce­ret op­sigtsvæk­ken­de al­bum med Pe­ter Som­mers band Su­perjeg, Ni­els Skou­sens co­me­ba­ck ’ Dob­belt­syn’ og I Got You On Ta­pes de­but. I 2004 stod han bag den dansk­spro­ge­de Leo­nard Co­hen- hyl­dest­pla­de ’ På Dan­ske Læ­ber’, og året eft er led­te han sla­gets gang på H. C. An­der­se­nud­gi­vel­sen ’ An­der­sens Drøm­me’. På beg­ge med­vir­ker en bred vift e af etab­le­re­de dan­ske mu­si­ke­re.

De føl­gen­de år var han sær­de­les ak­tiv som bå­de mu­si­ker og pro­du­cer. I 2011 pro­du­ce­re­de og ud­gav han den un­ge kvin­tet Uli­ge Num­res selv­be­tit­le­de EP eft er at ha­ve hørt num­me­ret ’ Kø­ben­havn’. San­gen blev et mas­sivt hit, og Nør­lund pro­du­ce­re­de og­så ban­dets de­butal­bum ’ Nu Til Dags’. I 2013 fun­ge­re­de han end­vi­de­re som co­ach i DRs ta­lent­pro­gram ’ Men­tor’. Se­ne­st har han ud­sendt so­loud­spil­let ’ Det Na­tur­li­ge’ i 2014, hvor han bl. a. sam­ar­bej­de­de med fi lmin­struk­tø­ren Martin de Thu­rah og for­fat­ter­ne Na­ja Ma­rie Aidt og Bjørn Ras­mus­sen.

Selv­om han nu run­der et skar­pt hjør­ne, vir­ker Nør­lund fort­sat nys­ger­rig og sul­ten eft er spæn­den­de sam­ar­bej­der og nye kunst­ne­ri­ske im­pul­ser. Det ken­de­teg­ner vel en va­ske­æg­te mu­si­kalsk ildsjæl.

Ni­ko­laj Nør­lund har ar­bej­det me­get i si­ne før­ste 50 år. Her på sce­nen på Roskil­de Festi­val sid­ste år.

Fo­to: Jonas Sko­vb­jerg Fogh

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.