Hel­te med hu­mor******

BT - - TV - SUPERHELTEFILM

Play­boy­mil­li­o­næ­ren To­ny Stark har af­slø­ret, at han er Iron Man, men spørgs­må­let er, hvor­dan han skal for­e­ne rol­len som rig­mand og ce­le­bri­ty med rol­len som su­per­helt? En ting er i hvert fald sik­ker - han må læg­ge pro­duk­tio­nen på Stark In­du­stri­es om til no- get me­re fre­de­ligt og øko­lo­gisk end vå­ben! Til at stå for den pro­ces for­frem­mer han sin as­si­stent Pep­per Potts til ny di­rek­tør. Selv kon­cen­tre­rer han sig om la­ve nye op­fi ndel­ser og be­kæm­pe for­bry­de­re. Det­te sker dog i skyg­gen af vis­he­den om, at de nye bat­te­ri­er, som hol­der hans skrø- be­li­ge hjer­te i gang, ik­ke vil hol­de evigt. To­ny Stark kom­mer for al­vor ud i et stormvejr, da hans kon­kur­rent Justin Ham­mer vil over­ta­ge hans plads som ver­dens før­en­de vå­ben­pro­du­cent. Justin Ham­mer al­li­e­rer sig med den mysti­ske rus­ser Ivan Van­ko, der ha­der Stark – og lig­ger in­de med vi­den om tek­no­lo­gi­en bag Iron Man- drag­ten. Sam­ti­dig bry­der det ame­ri­kan­ske mi­li­tær sig ik­ke om, at Stark In­du­stri­es hem­me-

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: lig­hol­der sin vå­ben­tek­no­lo­gi­ske vi­den, og de går i gang med at ud­vik­le de­res egen ver­sion af Iron Man- drag­ten. ( TV 2)

I den hu­mo­ri­sti­ske ” Iron Man 2” kom­mer Iron Man ali­as To­ny Stark ( Ro­bert Dow­ney Jr.) ud i et stormvejr. Da si­tu­a­tio­nen ser al­ler­vær­st ud, får han uven­tet hjælp af Na­tasha Ro­ma­noff ( Scar­lett Jo­hans­son), men kan han sto­le på hen­de? Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.