Ma­ri­an­ne

JEL­VED

BT - - SØNDAG -

Beskriv dig selv med fem ord: Du er 71 og stil­ler op til valg – skal du al­drig på pen­sion?

Hvad er dit mot­to? Hvad er di­ne tre ynd­lings­fi lm? Hvor­dan op­når et men­ne­ske glæ­de i li­vet?

Hvad er du god til? Hvad sy­nes du er ir­ri­te­ren­de ved dig selv? Er der no­gen græn­ser for, hvor man­ge fl ygt­nin­ge Dan­mark kan mod­ta­ge? Hvad la­ve­de du i tirs­dags kl. 10?

Se hen­des fo­to­al­bum si­de 14- 15

Nys­ger­rig, til­lids­fuld, an­svar­lig, ro­lig, har hu­mor. Jo, på et el­ler an­det tids­punkt. Men jeg har ik­ke ta­get stil­ling til, hvor læn­ge jeg vil fort­sæt­te.

Ret­sind, lovsind, fri­sind, stor­sind. ’ De po­k­kers unger’, ’ Pret­ty wo­man’ og ’ Dø­de po­e­ters klub’. Ved hver dag at få øje på no­get at glæ­de sig over og de­le den glæ­de med an­dre.

At lyt­te og få ting til at ske.

Stæ­dig­hed. Dan­mark skal gi­ve sit bi­drag til at hjæl­pe men­ne­sker i nød. Og vi skal fi nde løs­nin­ger på kon­fl ik­ter i et in­ter­na­tio­nalt sam­ar­bej­de. Da var jeg på Sty le, Wel­l­ness og Den­tal Col­le­ge i Aal­borg, hvor un­ge ud­dan­ner sig til fri­sø­rer og kos­me­ti­ke­re.

Fo­to: Pre­ben Mad­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.