19 4 6

BT - - SØNDAG -

hun her en hol­land­sk for­ret­nings­mand i Rio de Ja­neiro, som hun straks gift ede sig med. Da var hun 25 år. Han var 50.

» Jeg gift ede mig jo med en fa­der­fi gur, « si­ger hun og ryster let på ho­ve­d­et. » Jeg var så umo­den og vel nær­mest et barn. « Men det søm­me­de sig ik­ke for en gift kvin­de at væ­re på sce­nen. Og selv om æg­te­ska­bet var så godt som pas­sions­løst, be­tød det far­vel til bal­let­ten. Det var da­ti­dens stør­ste mo­der­ne koreo­graf, Leo­ni­de Mas­si­ne, der stod i spid­sen for Bal­let Rus­se de Mon­te Car­lo. Han var ra­sen­de, da han mi­ste­de sin un­ge stjer­nedan­ser. Selv græd Ni­ni Theila­de i da­ge­vis.

Æg­te­ska­bet brag­te to børn, først dat­te­ren Jo­an og så søn­nen Pe­ter. Fa­mi­li­e­li­vet var svært. Ni­ni Theila­de ane­de ik­ke, hvor­dan man ge­bær­de­de sig som hu­stru, og hun hav­de in­gen ide om, hvor­dan man ind­ret­te­de et hjem. Køb­te klod­se­de og ube­kvem­me møb­ler, som de måt­te sen­de re­tur. Den mo­der­fø­lel­se, som hun for­ven­te­de, skul­le kom­me af sig selv, kom hel­ler ik­ke. I de før­ste år over­lod hun dat­te­ren til bar­nepi­gen og brug­te i ste­det sin tid på at un­der­vi­se an­dre børn i dans. Det var først, da hun fi k sin søn, at det gik op for hen­de, hvor me­get hun hav­de for­sømt dat­te­ren.

» Jeg har spurgt mig selv, hvor­for jeg ik­ke var en god mor. Men hvad ved jeg om at væ­re mor? Det hav­de jeg al­drig lært, « si­ger hun.

Stu­epi­gen og æg­te­man­den

Fa­mi­li­en fl yt­te­de til Portu­gal. Da Ni­ni Theila­de en dag kom hjem fra tand­læ­gen, fandt hun stu­epi­gen i seng med æg­te­man­den. Det blev be­gyn­del­sen på en om­tum­let pe­ri­o­de, hvor hun med eg­ne ord selv ’ le­ve­de det vil­de liv’. Og end­te med at for­la­de sin mand til for­del for en an­den mand fra et par i om­gangskred­sen.

Sam­ti­dig sat­te Den Kon­ge­li­ge Bal­let i Dan­mark kurs mod den in­ter­na­tio­na­le bal­lets­ce­ne. En stri­be af ti­dens bed­ste koreo­gra­fer kom til Kø­ben­havn for at ar­bej­de, og i 1966 blev den hot­te­ste mo­de ind­ført i re­per­toi­ret: mo­dern dan­ce. Sam­me tek­nik, som Ni­ni Thei­le­de knap 40 år tid­li­ge­re hav­de im­po­ne­ret Eu­ro­pa og se­ne­re he­le ver­den med.

Året før var Ni­ni Theila­de kom­met til­ba­ge til Dan­mark som en­ke. Her tog hun job i blandt an­det et gart­ne­ri og i po­stor­dre­af­de­lin­gen i Da­ells Va­re­hus. Men der gik ik­ke læn­ge, før hun fi k ’ sit navn til­ba­ge’, som hun selv ud­tryk­ker det. Hun fi k sin dans ind på Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter. Og i 1967 åb­ne­de hun et dan­se­a­ka­de­mi på Thurø ved Syd­fyn sam­men med sin nye mand, som hun var ble­vet gift med sam­me år.

» Det var en vi­dun­der­lig tid, « si­ger hun og kig­ger ud på den dyb­grøn­ne bø­ge­hæk ved vej­en. » Det var det nu. « De el­lers spil­le­ven­de øj­ne i det fu­re­de an­sigt af­slø­rer, at Ni­ni Theila­de er ved at væ­re træt. Hun be­gyn­der at le­de eft er or­de­ne og ta­ber trå­den. Det ir­ri­te­rer hen­de.

Det er blot to år si­den, hun som 98- årig gik på pen­sion. Fra 1992 un­der­vi­ste hun på Dan­se­a­ka­de­mi­et på Sko­ler­ne i Ou­re Sport og Per­for­m­ing Arts i bal­let. Et slemt fald i 2013 gjor­de, at hun måt­te træk­ke sig til­ba­ge, og eft er en lang genop­træ­nings­pe­ri­o­de, hvor hun at­ter måt­te læ­re at gå, har hun si­den bo­et i de stil­le om­gi­vel­ser på Hes­sela­ger Ple­je­cen­ter på Fyn.

Et ‘ sinds­sygt liv’, kal­der hun selv de 100 år, hvor hun til det sid­ste har sat fod­spor i bal­let­hi­sto­ri­en. Nu er skrid­te­ne ble­vet små, for­sig­ti­ge, og rol­la­to­ren et nød­ven­digt on­de.

» Det er slemt, at jeg ik­ke læn­ge­re kan un­der­vi­se. Jeg sav­ner det. No­get så gru­somt, « si­ger hun.

» Men når jeg kom­mer i seng, drøm­mer jeg sta­dig koreo­gra­fi er. «

Hun pe­ger lang­somt over mod ple­je­bo­li­gens smal­le seng.

» Og når jeg våg­ner, kan jeg sta­dig hu­ske dem. Se, det er in­ter­es­sant! Nu sid­der jeg så her. At bli­ve så gam­mel hav­de jeg nu ik­ke tænkt mig. Men na­tu­ren vil­le det an­der­le­des. Al­li­ge­vel vil jeg ger­ne si­ge tak for, at det er mu­ligt for mig. Trods alt. « Ind­til 2013 un­der­vi­ste Ni­ni Theila­de på Sko­ler­ne i Ou­re Sports og Per­fer­m­ing Arts.

Til slut fo­re­gik det mest sid­den­de. Her ses hun i 1993, hvor hun sta­dig var ak­tiv

på gul­vet. Fo­to: Kim Ru­ne

Dat­te­ren Jo­an fik Ni­ni Theila­de sam­men med sin før­ste mand. Med eg­ne ord for­søm­te hun fra be­gyn­del­sen dat­te­ren, idet hun al­drig hav­de lært, hvor­dan man var en god mor. Her fo­to­gra­fe­ret i Kø­ben­havn i 1946. Ar­kiv­fo­to: Scan­pix

Som 14- årig de­bu­te­re­de Ni­ni Theila­de som so­lo­dan­ser i Haag i 1929. An­mel­de­re og pu­bli­kum var for­blæn­de­de fra før­ste øje­blik. Ar­kiv­fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.