D

BT - - SØNDAG - Jacob Teil­mann

et er na­tur­ligt at bli­ve ban­ge, hvis man helt ale­ne plud­se­lig ud­sæt­tes for en blot­ter, men oft est er blot­te­ren ufar­lig, og ki­ck­et be­står i at over­ra­ske og cho­ke­re for at op­nå en re­ak­tion hos off eret. » Det er en kræn­ken­de op­le­vel­se at bli­ve ud­sat for en blot­ter. Blot­te­ri er so­ci­alt uac­cep­ta­belt, og der­for kan man få en bø­de for det. Kvin­den har jo ik­ke bedt om at bli­ve in­vol­ve­ret i blot­te­rens seksu­a­li­tet. Det er na­tur­ligt at bli­ve for­skræk­ket, men man be­hø­ver ik­ke at bli­ve ban­ge, for de er som re­gel fuld­stæn­dig ufar­li­ge. Blot­te­ren er ude eft er kvin­dens re­ak­tion. Det er den, han tæn­der på, « si­ger Astrid Høj­gaard, le­den­de over­læ­ge ved Se­xo­lo­gisk Cen­ter, Aal­borg Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal.

På cen­tret har man er­fa­ring med en bred vift e af seksu­el­le pro­ble­mer. Oft e er en blot­ter en helt al­min­de­lig mand , som har den­ne seksu­el­le af­vi­gel­se. Og han for­try­der oft e sin hand­ling bag­eft er.

» De vil egent­lig ik­ke såre an­dre. Det er ik­ke må­let. De kan ba­re ik­ke la­de væ­re. Det er stress og fru­stra­tion, som gi­ver et pres for at få afl øb, og afl øb får han ved at gi­ve eft er for sin trang. Når han har gjort det, så skam­mer han sig, og så får han det dår­ligt. En må­de at få det godt på igen er at blot­te sig, så det gør han så, og så kø­rer cir­ke­len, « si­ger Astrid Høj­gaard.

Når man skal for­sø­ge at hjæl­pe en blot­ter i be­hand­ling, min­der det der­for om, hvor­dan man be­hand­ler an­dre af­hæn­gig­he­der. Blot­te­ren kan ha­ve al­le al­dre, men tran­gen kan blus­se op i for­skel­li­ge pe­ri­o­der i li­vet, iføl­ge Per Holm Knudsen, psy­ko­te­ra­pe­ut og se­xo­log. Han har og­så be­hand­let fl ere blot­te­re, der søg­te hjælp.

» Man kan nog­le gan­ge hjæl­pe en per­son til at læ­re at hol­de tran­gen til­ba­ge, så han ik­ke for­skræk­ker an­dre. An­dre gan­ge går det lidt i sig selv. Det kan godt væ­re no­get, der er stør­re i vis­se pe­ri­o­der af li­vet, end det er i an­dre. Seksu­a­li­tet er ik­ke en sta­tisk ting. I nog­le pe­ri­o­der er no­get me­re in­ter­es­sant end i an­dre, « si­ger Per Holm Knudsen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.