Kan jeg til­gi­ve hen­de, selv om hun har svig­tet?

BT - - SØNDAG -

Kæ­re An­net­te! For et styk­ke tid si­den var det frem­me i me­di­er­ne om fa­mi­li­er, hvor et fa­mi­lie­med­lem hav­de brudt kon­tak­ten med re­sten af fa­mi­li­en. Det sat­te gang i mi­ne tan­ker om min egen fa­mi­lie og det fak­tum, at vi har valgt at bry­de kon­tak­ten med min mors lil­le­bror og hans ko­ne.

Jeg er en kvin­de på 26 år, som al­tid har set min fa­mi­lie som stor, rum­me­lig og kær­lig. For en ca. 10 år si­den mød­te min mors lil­le­bror sin nu­væ­ren­de ko­ne. En frisk kvin­de, som var rig­tig lun og fyldt med hu­mør. Jeg kun­ne li­de hen­de fra be­gyn­del­sen. Men det skul­le vi­se sig, at hun sat­te en fa­ca­de op. Eft er et styk­ke tid fandt vi ud af, at hun var lu­do­man ( un­der be­hand­ling), og at hun hav­de væ­ret fængs­let pga. di­ver­se mis­brug af an­dre per­so­ners kre­dit­kort. Men min mors lil­le­bror for­sik­re­de os om, at hun var ude af det, og at hun hav­de det godt igen. Til fa­mi­lie­fe­ster og lig­nen­de for­tal­te hun mas­ser af spæn­den­de og sjove hi­sto­ri­er fra sit liv, men ind imel­lem lød det lidt for godt til at væ­re sandt. Men hun gjor­de min on­kel glad, og hun var i godt hu­mør – så dét med de små­py­n­te­de hi­sto­ri­er kun­ne vi an­dre sag­tens bæ­re over med.

For tre år si­den for­tal­te en god ven af min mand og mig, at de hav­de hy­ret en kvin­de til at gø­re rent hos dem pri­vat. Det vi­ste sig at væ­re min tan­te. Det syn­tes vi var lidt sjovt, men vi for­tal­te ik­ke vo­res ven, at hun var tid­li­ge­re lu­do­man. Vi for­tal­te hel­ler ik­ke min tan­te, at vi kend­te hen­des kun­der. Min tan­te er før­tids­pen­sio­nist, og min før­ste tan­ke var, at det var en fi n må­de at sup­ple­re før­tids­pen­sio­nen med. Jeg hav­de be­stemt ik­ke no­gen dår­li­ge ma­ve­for­nem­mel­ser. Eft er en må­ned rin­ge­de vo­res ven til min mand og for­tal­te, at han hav­de nog­le dår­li­ge nyhe­der. Han hav­de ryk­ket sin chef for en be­ta­ling

Læs he­le bre­vet og An­net­tes svar på bt. dk/ brev­kas­ser

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.