Hvor me­get s

BT - - REJSER -

Kom­men­tar: Stu­epi­gen: Løn­nen er lav, 1.300- 1.500 kr./ md., så læg ger­ne 1- 2 USD ( ca. 7- 14 kr.) pr. dag pr. per­son. Pic­co­lo­en: 1- 2 USD ( ca. 7- 14 kr.) pr. stk. ba­ga­ge . Tje­ne­ren: Ved en buf­fet for­ven­tes 1 USD ( ca. 7 kr.) om da­gen; lidt me­re på ved ser­ve­ring. Taxi: In­gen drik­ke­pen­ge; de har » turist­pri­ser « . Kom­men­tar: Pun­ta Ca­na er præ­get af eks­klu­si­ve all inclusive- ho­tel­ler. Of­te er der man­ge ba­rer på ho­tel­let. Når du at drik­ke et par drinks på en bar, så følg ger­ne op med 1- 2 USD ( ca. 7- 14 kr.) – even­tu­elt med nog­le da­ges mel­lem­rum. Stu­epi­gen: per­son. Pic­co­lo­en: Tje­ne­ren:

Taxi:

Kom­men­tar: Stu­epi­gen: 1 pund ( ca. 10 kr.) pr. dag. Pic­co­lo­en: 2 pund ( ca. 20 kr.) pr. stk. ba­ga­ge. Tje­ne­ren: Er der ik­ke lagt » ser­vi­ce- skat « på reg­nin­gen, så 10 pct. Taxi: 10 pct. Kom­men­tar: Stu­epi­gen: I dag bru­ger fransk­mæn­de­ne ik­ke at læg­ge drik­ke­pen­ge på væ­rel­set, men får man en ek­stra god ser­vi­ce, er det vel­set. Pic­co­lo­en: Får man bragt sin kuf­fert til væ­rel­set el­ler re­cep­tio­nen, gi­ver man som re­gel 2 eu­ro ( ca. 15 kr.) pr. stk. ba­ga­ge, alt ef­ter ho­tel­lets stan­dard. Tje­ne­ren: Of­test er der in­klu­de­ret 15 pct. på reg­nin­gen. 1- 2 eu­ro ( ca. 7,50- 15 kr.) ek­stra, hvis man har væ­ret to per­so­ner på restau­rant og er til­freds. Taxi: mak­si­malt en eu­ro ( ca. 7,50 kr.); al­ter­na­tivt run­der man op til nær­me­ste eu­ro. Kom­men­tar: Al ser­vi­ce er som re­gel in­klu­de­ret i pri­ser­ne.

taxa­me­te­ret star­ter kor­rekt – el­ler helst af­ta­le en pris, da man så sik­rer sig mod at bli­ve kørt i ring.

De an­sat­te i ser­vi­ce­bran­chen er ik­ke læn­ge­re af­hæn­gi­ge af drik­ke­pen­ge, men hvem si­ger nej tak til en ek­stra skil­ling?

Ca. 25- 50 EGP ( ca. 25- 50 kr.) pr. uge pr. Ca. 10 EGP ( ca. 10 kr.) pr. stk. ba­ga­ge. 10 pct. hvis ik­ke drik­ke­pen­ge er in­klu­de­ret, el­lers run­der man op. I lan­det fin­des man­ge all inclusive- ho­tel­ler, hvor 10- 15 EGP ( ca. 10- 15 kr.) i ny og næ er stærkt frem­men­de for ser­vi­cen.

In­gen­ting, man skal i ste­det » prut­te « ener­gisk om pri­sen.

Drik­ke­pen­ge er ud­bredt i Egyp­ten – og­så lo­kal­be­folk­nin­gen » tip­per « , når de har få­et god ser­vi­ce.

I stor­by­er er man me­re til­ba­ge­hol­den­de med drik­ke­pen­ge. F. eks. er be­gre­bet nær­mest ukendt på pu­b­ber­ne. Men lidt drik­ke­pen­ge frem­mer eks­pe­di­tion­s­ti­den ved ba­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.