Kal han ha­ve?

BT - - REJSER -

Stu­epi­gen: 200 INR ( ca. 20 kr.) pr. uge. Pic­co­lo­en: 50 INR ( ca. 4 kr.). Tje­ne­ren: Ca. 10 pct. af det sam­le­de be­løb. Taxi: Be­hø­ves ik­ke, da chauf­før­en al­le­re­de har med­reg­net dem i den af­tal­te pris. Kom­men­tar: USD og eu­ro er me­re at­trak­ti­ve end den lo­ka­le in­di­ske ru­pee. Taxi: Kom­men­tar: Stu­epi­gen: Hvis du er til­freds, kan du be­ta­le ca. 100 HRK ( ca. 100 kr.) pr. uge pr. væ­rel­se. Pic­co­lo­en: Ca. 10- 20 HRK ( ca. 10- 20 kr.). Tje­ne­ren: Ca. 10 pct. af reg­nin­gen. Taxi: Be­hø­ves ik­ke. Kom­men­tar: Kro­a­ter­ne gi­ver som grun­dre­gel ik­ke drik­ke­pen­ge.

Stu­epi­gen: Pic­co­lo­en: ca. 1 eu­ro ( ca. 7,50 kr.) pr. stk. ba­ga­ge. Tje­ne­ren: Rund op el­ler giv 10 pct. oveni. Taxi: Rund op til nær­me­ste hal­ve eu­ro. Kom­men­tar: Al­le, der yder ser­vi­ce, for­ven­ter drik­ke­pen­ge. Og­så bus­chauf­før­en på ud­flug­ter – ca. 1 eu­ro ( ca, 7,50 kr.) pr. per­son for en halv­dags­ud­flugt og det dob­bel­te for en hel dag. Pic­co­lo­en: Tje­ne­ren:

Ca. 5 eu­ro ( ca. 37,50 kr.) pr. uge pr. væ- Taxi: Kom­men­tar: Stu­epi­gen: Ca. 5 eu­ro ( ca. 37,50 kr.) pr. uge. Pic­co­lo­en: 0,5 eu­ro ( ca. 3,75 kr.) pr. stk. ba­ga­ge. Tje­ne­ren: 5- 10 pct. af den sam­le­de reg­ning. Taxi: Rund op. Kom­men­tar: drik­ke­pen­ge.

Al­le, der yder ser­vi­ce, for­ven­ter ef­ter reg­nin­gens stør­rel­se og kva­li­tet af be­tje­ning og mad. Stu­epi­gen: 40 baht ( ca. 8,50 kr.) pr. dag. Pic­co­lo­en: 50 baht ( ca. 10 kr.) pr. stk. ba­ga­ge, alt ef­ter ho­tel­lets stan­dard. Tje­ne­ren: På de fle­ste stør­re ste­der in­dreg­nes » ser­vi­ce- skat « på 10 pct., rund evt. op til nær­me­ste 100 baht ( ca. 20 kr.). Er » ser­vi­ce- skat « ik­ke in­dreg­net, for­ven­tes der 10 pct. af reg­nings­be­lø­bet. Taxi: Når der kø­res uden taxa­me­ter i f. eks. en tuk­tuk, har chauf­før­en in­dreg­net drik­ke­pen­ge i sin pris. Ved taxa­me­ter kan gi­ves 5- 10 pct. af pri­sen. Kom­men­tar: Und­lad at gi­ve drik­ke­pen­ge i form af mønt­er – det op­fat­tes som uforskam­met. Får du en mønt til­ba­ge ef­ter at ha­ve be­talt med en sed­del, er det dog okay at gi­ve mønt­en som drik­ke­pen­ge. Stu­epi­gen: son. Pic­co­lo­en: En pic­co­lo er en sjæl­den va­re, men hvis han fin­des, så ca. 2- 3 TRY ( ca. 6- 9 kr.). Tje­ne­ren: Ca. 10 pct. af reg­nin­gen. Taxi: Fast pris. Kom­men­tar: Drik­ke­pen­ge gi­ves ik­ke pr. au­to­ma­tik, men kan gi­ves på re­stau­ran­ter, hvis ma­den og be­tje­nin­gen er god.

Ca. 10 TRY ( ca. 30 kr.) pr. uge pr. per- Stu­epi­gen: 2- 3 USD ( ca. 7- 20 kr.) pr. dag og op til 5 USD ( ca. 35 kr.) på et luksus­ho­tel. Pic­co­lo­en: 1- 2 USD ( ca. 7- 14 kr.) pr. stk. ba­ga­ge. Tje­ne­ren: An­sat­te på re­stau­ran­ter for­ven­ter drik­ke­pen­ge. Gi­ver du 10 pct. af reg­nings­be­lø­bet, ud­tryk­ker du util­freds­hed med ser­ve­ring/ mad. Med 15 pct. vi­ser du, at alt var okay, 20 pct. be­ty­der frem­ra­gen­de, og 25 pct. er tak­ken for en ene­stå­en­de ser­vi­ce­op­le­vel­se. Taxi: 10- 15 pct. af be­lø­bet, alt ef­ter ser­vi­ce. Kom­men­tar: I vis­se sta­ter er det til­ladt at be­ta­le tje­ne­re en ti­me­løn på min­dre end 3 USD ( ca. 21 kr.). Der­for er drik­ke­pen­ge en væ­sent­lig del af løn­nen. Of­te læg­ges der au­to­ma­tisk et til­læg på 25 pct. på reg­nin­gen, hvis der er fle­re end seks per­so­ner i sel­ska­bet. På fast­foodre­stau­ran­ter, hvor der er selv­be­tje­ning, gi­ves der nor­malt ik­ke drik­ke­pen­ge - selv­om de un­ge bag di­sken ger­ne ta­ger imod » tips « . Stu­epi­gen: son. Pic­co­lo­en: 10.000 dong ( ca. 3 kr.) pr. væ­rel­se. Tje­ne­ren: 10 pct. af be­lø­bet – ved min­dre reg­nin­ger ( en kop kaf­fe el­ler lig­nen­de) run­der man op. Taxi: Man be­ta­ler ef­ter taxa­me­ter. Vælg en bil fra Vi­nas­un, der er det stat­se­je­de taxi­sel­skab, el­ler fra Mai Linh. Her lø­ber taxa­me­tre­ne som grun­dre­gel ik­ke for stærkt. Drik­ke­pen­ge 2.000- 5.000 dong ( ca. 0,60- 1,60 kr.) ved tung ba­ga­ge. Kom­men­tar: Tid­li­ge­re var USD me­re at­trak­ti­ve end den lo­ka­le dong, men så­dan er det ik­ke me­re.

10.000 dong ( ca. 3 kr.) pr. dag pr. per-

så go­de, at man sjæl­dent ser en frem­strakt ser­vi­ce­hånd. Græker­ne selv gi­ver ik­ke drik­ke­pen­ge. Det gi­ver su­re mi­ner, når ty­ske­re og fransk­mænd me­ner, at de hel­ler ik­ke skal gi­ve no­get. 1- 2 eu­ro ( ca. 7,50- 15 kr.) pr. dag. 1- 2 eu­ro ( ca. 7,50- 15 kr.) pr. stk. ba­ga­ge. » Ser­vi­ce- skat « på 20 pct. er som re­gel til­lagt reg­nin­gen. Er man godt til­freds, kan man læg­ge et par eu­ro, 10 ( ca. 75 kr.) , hvis det går højt. Be­hø­ves ik­ke.

På tank­sta­tio­ner­ne gi­ver man 1- 2 eu­ro ( ca. 7,50- 15 kr.), hvis man får ek­stra ser­vi­ce som vin­du­esvask el­ler hjælp til pump­ning af dæk.

rel­se.

ca. 1 USD ( ca. 7 kr.) pr. dag. Størst be­løb gi­ves, hvis stu­epi­gen og­så skal kla­re f. eks. op­va­sken i en lej­lig­hed. 1 USD ( ca. 7 kr.) pr. stk. ba­ga­ge. Ca. 10- 15 pct., hvis » ser­vi­ce- skat « ik­ke al­le­re­de er in­dreg­net. Sta­dig fle­re ste­der for­ven­ter man ca. 15- 20 pct. ved sær­de­les god ser­vi­ce. Be­hø­ves ik­ke.

Me­xi­co får be­søg af man­ge ame­ri­ka­ne­re, og det har væ­ret med til at gø­re drik­ke­pen­ge ud­bredt i he­le lan­det. Selv det me­xi­can­ske or­ke­ster på re­stau­ran­ten for­ven­ter drik­ke­pen­ge - 5 USD ( ca. 35 kr.) pr. bord pr. af­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.