Fe­ri­er i sad­len

BT - - REJSER - Lars Johansen ljz@ bt. dk

OP I PEDALERNE PÅ TUR I CYKELLANDET Hvad: Fa­mi­lie­ven­lig hyg­ge­tur for al­le al­dre Hvor: Hol­land Pris: Fra 3.890 kr. for 8 da­ge med over­nat­ning, kvart­pen­sion og ba­ga­ge­trans­port. Cy­kel­le­je fra 490 kr. Der­r­til skal læg­ges trans­port til Am­ster­dam. In­fo: ru­by- rej­ser. dk Er du glad for at cyk­le, men ik­ke ty­pen der ab­so­lut skal væ­re iført stramt­sid­den­de gul lycra- dragt og kø­re på en kul­fi­ber­cy­kel til en lil­le for­mue, så er cy­kel­fe­rie i Hol­land gi­vet no­get for dig. Her er dej­ligt fladt, go­de cy­kel­sti­er og så man­ge cyk­li­ster overalt, at bi­li­ster­ne er vant til at ta­ge hen­syn til dem.

Den­ne tur med Ru­by Rej­ser, der har fle­re slags cy­kel­rej­ser at væl­ge mel­lem, fo­re­går i om­rå­det om­kring Am­ster­dam, men man kom­mer og­så et smut ind i sel­ve by­en, hvor man kø­rer rundt langs de hyg­ge­li­ge ka­na­ler.

Dags- eta­per­ne er mel­lem 40 og 60 km, og man op­le­ver blandt an­det Ij­se­el­me­er, en stor fersk­vands­sø med en 32 km lang dæm­ning, Har­le­em med de man­ge ha­ver, den be­røm­te blom­ster­park Keuken­hof, klit­ter og sand­stran­de i Zand­vo­ort, re­ge­rings­by­en Den Haag samt uni­ver­si­tets­by­en Delft.

Tu­ren er og­så eg­net for børn. og­så rig­tig læk­kert om som­me­ren, når da­le­ne mel­lem de ma­jestæti­ske bjer­ge står i fuld fl­or.

Ja­men, jeg kan da ik­ke cyk­le i bjer­ge, tæn­ker du må­ske? Men det er der råd for. Fle­re ste­der i Østrig kan man nem­lig kø­ber pak­ker, hvor man for­sy­nes med el­cyk­ler og over­nat­ter på et af de ho­tel­ler, der bru­ges af ski­turi­ster om vin­te­r­en.

Det kan for ek­sem­pel væ­re i Kitzbühe­ler Al­pen i Tyrol tæt på Ita­li­en, hvor man har ba­se på det ge­myt­li­ge Gour­met­ho­tel Die Spor­talm i Kir­ch­berg og der­fra dra­ger på tu­re ud i bjer­ge­ne.

Nu er det ik­ke så­dan, at man slet ik­ke skal bru­ge ben­mus­k­ler­ne, ba­re for­di der er hjæl­pe­mo­tor på cyk­len – i så fald lø­ber bat­te­ri­et me­get hur­tigt tør for strøm – men de helt sto­re fordele er, at éns ræk­ke­vid­de bli­ver me­get læn­ge­re, og at man kan kom­me hø­je­re op i bjer­ge­ne, når man får hjælp fra el­mo­to­ren, uden at man mi­ster pu­sten helt.

El­cy­kel- turis­men i om­rå­det er godt ud­byg­get, så der er bå­de af­mær­ke­de ru­ter og et sam­ar­bej­de mel­lem for­skel­li­ge ho­tel­ler, spi­se­ste­der m. m., så man bå­de kan få la­det cyk­lens bat­te­ri og si­ne eg­ne op, hvis man stop­per dér for at hol­de en spi­se- el­ler ud­sigtspau­se. ØHOP PÅ TO HJUL Hvad: Kom­bi­ne­ret cy­kel- og sejl­fe­rie Hvor: Kro­a­tien Pris: Fra 9.970 kr. pr. per­son. In­klu­de­rer bl. a. fly­trans­port, syv over­nat­nin­ger på skib, en­kel­te må­l­ti­der. Her­til skal bl. a. læg­ges cy­kel­le­je på 795 kr. og øv­ri­ge må­l­ti­der. In­fo: to­pas. dk Øhop er en gam­mel­kendt di­sci­plin, som man­ge i de­res ung­dom har prø­vet i Græken­land. Det­te øhop fin­der sted i den smuk­ke kro­a­ti­ske skær­gård og er en kom­bi­na­tion af sejl- og cy­kel­fe­rie.

Kon­cep­tet er gan­ske en­kelt: Man sej­ler i et lil­le træskib fra sted til sted, læg­ger til ved en­ten en ø el­ler ved fast­land­sky­sten og cyk­ler så ud på op­da­gel­se.

Om af­te­nen hyg­ger man sig i land el­ler om bord på ski­bet, hvor man over­nat­ter i to­per­so­ners ka­hyt­ter med eget toilet og bad. Ski­bet, der har plads til 30 pas­sa­ge­rer, har stort sol­dæk, spi­se/ op­holds­rum og bar. Der sej­les kun om da­gen, og skul­le ba­de­tran­gen kom­mer over pas­sa­ge­rer­ne, ank­rer man op i en vig el­ler bugt.

På cy­kel­tu­re­ne, der er mel­lem 10 og 35 km lan­ge, op­le­ver man blandt an­det den lil­le tra­di­tio­nel­le fi­sker­by Rog­oz­ni­ca, na­tur­par­ken Te­la­sci­ca på den syd­li­ge del af øen Du­gi Otok, Kr­ka- na­tio­nal­par­ken, der er kendt for si­ne flot­te vand­fald, samt bjerg­lands­by­er­ne Du­bravi­ce og Pla­sto­vo. CUBA SET FRA EN CY­KEL Hvad: Rund­t­ur Hvor: Cuba Pris: Fra 8.265 kr. pr. per­son. In­klu­de­rer bl. a. seks da­ges gu­i­det cy­kel­rund­t­ur, over­nat­ning, en­kel­te må­l­ti­der og cy­kel­le­je . Her­til skal bl. a. læg­ges fly­bil­let og øv­ri­ge må­l­ti­der. In­fo: jysk- rej­se­bu­reau. dk Med den ny­li­ge po­li­ti­ske til­nær­mel­se mel­lem USA og Cuba vur­de­rer man­ge, at det ik­ke va­rer læn­ge, in­den ame­ri­kan­ske turi­ster vil be­gyn­de at strøm­me til den ca­ri­bi­ske østat, der lig­ger tæt på den ame­ri­kan­ske sy­døst­kyst.

Det vil gi­vet med­fø­re sto­re for­an­drin­ger i lan­det, og der­for er det in­den for de nær­me­ste år, man skal af­sted, hvis man ger­ne vil op­le­ve Cuba, som det er nu. Og hvor­for ik­ke gø­re det på cy­kel?

Jysk Rej­se­bu­reau, der har man­ge spæn­den­de cy­kel­rej­ser, har så­le­des en ugelang tur, hvor man bå­de ser ho­ved­sta­den Ha­va­na og cyk­ler rundt på øen og op­le­ver den smuk­ke na­tur med tro­pisk skov, bjer­ge og lækre sand­stran­de, li­ge­som man kø­rer gen­nem hyg­ge­li­ge små­by­er, ser hi­sto­ri­ske ste­der og be­sø­ger blandt an­det kaf­fe- og to­baks­plan­ta­ger.

Og­så blandt an­dre Sva­ne Rej­ser, der er Cuba- spe­ci­a­list, har cy­kel­rej­ser på Cuba på pro­gram­met. BJERGGED PÅ VULKAN Hvad: Mo­un­tain­bi­ke Hvor: Club La San­ta, De Ka­na­ri­ske Øer Pris: Fra 6.425 kr. pr. per­son ved to per­so­ner 8 da­ge i et- væ­rel­ses Com­fort- lej­lig­hed med ud­sigt samt halv­pen­sion. Fly er med i pri­sen. In­fo: clubla­san­ta. dk Vil du til ger­ne ud og cyk­le i bjer­ge helt uden brug af el­hjæl­pe­mo­tor, så er et op­hold på sport­s­cen­tret Club La San­ta på Lan­za­ro­te et godt sted.

Lan­za­ro­te er – li­ge­som de øv­ri­ge ka­na­ri­eø­er – en vulka­nø, der har mas­ser af su­per­fe­de of­fro­ad- ru­ter, der er som skabt til mo­un­tain­bi­ke­kør­sel.

Kør op og ned ad vulka­ner­ne ad kræ­ven­de sten- og sand­ve­je, hvor du med ga­ran­ti nok skal få sved på pan­den, for damn! hvor du kan slå dig, hvis du ry­ger ud over sty­ret, el­ler sus en tur ud ad en af ru­ter­ne langs ky­sten og lad bri­ser­ne fra At­lan­ter­ha­vet fun­ge­re som af­kølings­sy­stem.

Når du bor på Club La San­ta kan du en­ten gra­tis lå­ne en cy­kel ( ud­styrs­fre­aks: Can­non­da­le mo­un­tain­bi­ke med alu­mi­ni­um­stel og ud­sty­ret med Shi­ma­no De­o­re el­ler De­o­re LX) og kø­re af­sted på egen hånd el­ler mel­de dig til et hold med in­struk­tør. Er du be­gyn­der, for­tæl­ler han/ hun alt, du be­hø­ver at vi­de om cyk­len, og vi­ser, hvor­dan du cyk­ler over for­skel­li­ge ty­per ter­ræn.

Når du ik­ke er ude at cyk­le, kan du gra­tis be­nyt­te dig af de man­ge an­dre sport­sak­ti­vi­tets- mu­lig­he­der, der er på resor­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.