Det gæ­rer i Pil­sen

BT - - REJSER - Bir­ger A. Andersen baa@ bt. dk

TJEK­KI­ET

» Vær­s­go at sma­ge på vo­res øl, som har lagt navn til øl over he­le ver­den, « si­ger tjek­ken og sæt­ter det sto­re krus med skum­men­de hum­ledrik til mun­den.

Sig nav­net Pil­sen, og en hel ver­den af øl­drik­ke­re vil mær­ke mund­van­det be­gyn­de at lø­be. Med den ver­dens­be­røm­te øl Pils­ner Urquell som flagskib har provins­by­en i det ve­st­li­ge Tjek­ki­et mel­lem Prag og Tys­kland li­ge­frem lagt navn til godt to- tred­je­del af al den øl, der drik­kes i he­le ver­den. Ik­ke dår­ligt af en be­ske­den by med kun 170.000 ind­byg­ge­re og et idyl­lisk torv som om­drej­nings­punkt.

Pil­sens ver­dens­ry som øl­by blev grund­lagt i 1842 – me­re præ­cist den 5. ok­to­ber. Den dag blev det før­ste kva­li­tets­bryg fra by­ens bor­ger­bryg­ge­ri bryg­get, ef­ter at en kreds af rå­d­vil­de og be­kym­re­de øl­pro­du­cen­ter i by­en hav­de ind­set, at no­get måt­te gø­res. De­res eg­ne øl var på sim­pelt­hen så dår­li­ge, at ind­hol­det i du­sin­vis af øl­fa­de få år før var ble­vet kas­se­ret og hældt ud for­an rå­d­hu­set, for­di det li­ge­frem var sund­heds­far­ligt.

I ste­det op­før­te man i fæl­les­skab en bryg­geri­byg­ning og til­kald­te den kom­pe­ten­te ty­ske bryg­me­ster Jo­sef Groll fra Bay­ern.

» Med de go­de tjek­ki­ske råva­rer – ik­ke mindst det blø­de vand og den frem­ra­gen­de saas- hum­le fra den nord­li­ge del af lan­det – fik han held med at frem­brin­ge et un­der­gæ­ret bryg, der me­get hur­tigt blev værds­at langt uden for by­ens græn­ser og kom til at læg­ge navn til øl af pils­ner- ty­pen, « for­tæl­ler gu­i­den på bryg­ge­ri­et Pils­ner Urquell un­der en rund­vis­ning.

Øl­hi­sto­ri­ens skumsus

Det ver­dens­be­røm­te bryg­ge­ri lig­ger i by­ens ud­kant – kun fem mi­nut­ters gang fra cen­trum – og som be­sø­gen­de kan man nær­mest mær­ke øl­hi­sto­ri­ens skumsus.

Den op­rin­de­li­ge bryg­geri­byg­ning fra 1842 har måt­tet la­de li­vet un­der­vejs i bryg­ge­ri­ets vok­se­værk, men bå­de den vel­voks­ne ind­gangs­port og et spe­ci­al­byg­get vandtårn, der har form som et hol­land­sk fyrtårn, er vel­be­va­ret.

I kæl­de­ren kan man sta­dig se det sto­re kob­ber­kar, der blev brugt til at gæ­re øl­let fra bryg­ge­ri­ets start. I beg­ge ver­denskri­ge har det væ­ret gra­vet ned for at skju­le det for fjen­den.

En rund­vis­ning på Pils­ner Urquell ta­ger en ti­mes tid, hvor man bå­de ser bryg­ge­ri­hal­ler­ne med de sto­re kob­ber­ked­ler og ik­ke mindst en del af det enor­me sy­stem af køli­ge lag­rings­kæl­dre en snes me­ter un­der jor­den.

Kæm­pe øltøn­der

Her blev øl­let især tid­li­ge­re lag­ret på kæm­pe­mæs­si­ge øltøn­der, men i dag har stå­l­tan­ke over­ta­get ho­ved­par­ten af lag­rin­gen af de 10.800 hek­to­li­ter øl, der kan bryg­ges på en en­kelt dag på bryg­ge­ri­et.

Men til gen­gæld er det sta­dig i de hi­sto­ri­ske og stem­nings­ful­de kæl­dre, at be­sø­gen­de turi­ster na­tur­lig­vis får lov at sma­ge et glas el­ler to af det gyld­ne guld i drå­be­form.

Og som med vin på et sy­d­eu­ro­pæ­isk fe­ri­e­sted vi­ser og­så den tjek­ki­ske øl sig på ufor­klar­lig vis at sma­ge li­ge nøj­ag­tig et nøk bed­re end nor­malt, hvis man prø­ve­s­ma­ger den i ufil­tre­ret og upa­st­euri­se­ret form på op­rin­del­ses­ste­det.

» Kæl­der­sy­ste­met her un­der bryg­ge­ri­et er ni km langt, og tem­pe­ra­tu­ren hol­des på fem- syv gra­der af hen­syn til den øl, som bli­ver lag­ret her­ne­de på træ­fa­de. Prø­ver­ne her­fra sam­men­lig­nes he­le ti­den smags­mæs­sigt og ke­misk med den øl, der bli­ver lag­ret på stå­l­tan­ke, så man er sik­ker på, at kva­li­te­ten er i or­den og sta­bil, « for­tæl­ler bryg­ge­ri­ets un­ge gu­i­de.

Uden at blin­ke be­dy­rer han og­så, at læ­ger an­be­fa­ler en øl hver dag. Det skul­le væ­re godt for bl. a. hår og knog­ler – og­så må­ske og­så lidt for bryg­ge­ri­er­nes øko­no­mi, må man for­mode.

Skyl ind­s­tryk­ken­de ned

Og na­tur­lig­vis har Pil­sen og­så et bryg­ge­ri­mu­se­um, hvor man kan se en væld af red­ska­ber og til­be­hør, som gen­nem ti­der­ne har væ­ret knyt­tet til frem­stil­lin­gen og ser­ve­rin­gen af øl.

Mu­se­et har hjem­me i en hi­sto­risk bryg­geri­byg­ning fra 1400- tal­let, og ik­ke over­ra- sken­de er det og­så her mu­ligt at få skyl­let ind­tryk­ke­ne ned med et krus li­fligt øl. Tjek­ker­ne gør til­sy­ne­la­den­de alt for at vær­ne og ud­byg­ge de­res før­ste­plads på li­sten over de mest øl­drik­ken­de fol­ke­færd.

Hver tjek­ke drik­ker i gen­nem­snit 158 li­ter øl om året, mens irer­ne på an­den­plad­sen nø­jes med 131 li­ter i gen­nem­snit. Ty­sker­ne er nr. 3 med 110 li­ter år­ligt, mens en gen­nem­snits­dan­skers år­li­ge øl­for­brug på 90 li­ter gi­ver os en 8.- plads på li­sten. Skål! – el­ler på tjek­kisk: na zdraví! BT Rej­ser var in­vi­te­ret af Czech Tourism

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.